10657

Публикации
Publications

1520

Автори
Autors

10658

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2351 Kostov, M. S., Todorov, T. S., Milkov, M. Y., Penev, I. R., Bistable Valve Actuator GB 2558616 A (2018)
2352 Ангелов, И. И., Митов, А. С., Кралев, Й. К., Стенд за изследване на електрохидравлична система за кормилна уредба с чувствителност по натоварване (2018)
2353 Mitov, A. S., Kralev, J. K., Angelov, I. I., Cascade control algorithm of test bench for studying load-sensing electrohydraulic steering systems (2018)
2354 Андреев, О. Д., Пенева, Г. П., МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 В БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (2018)
2355 Мариносян А.О., Панайотов, Х. П., Сравнителен анализ на конвенционални и оптимални методи за детайлно конструиране на леки самолети (2018)
2356 Nikolova, H. N., Diakov, D. I., Vassilev, V. A., Form Deviations Measurement of Planar Surfaces by Overlapping Measuring Positions Using Reference Plane Method (2018)
2357 Angelov, G. V., Spasova, M. L., Nikolov, D. N., Ruskova, I. N., Rusev, R. P., Extraction of Model Parameters for 14-nm Bulk FinFET (2018)
2358 Ν. Κουλουμπή., Π. Πανταζοπούλου., E. Πεφάνη., Марчева, Й. С., Eπιταχυνόμενες δοκιμές και η αξιοπιστία τους κατά την εκτίμηση της προστατευτικής δράσης Τοξικών και μη Αντιδιαβρωτικών Πιγμέντων (2002)
2359 Цонев, В. Ц., Мухтаров, И. В., Кузманова, И. И., Система за регистриране на преместване на траверси на машина за изпитване на материали (2011)
2360 Angelov, G. V., Nikolov, D. N., Spasova, M. L., Ruskova, I. N., Jivko Rusev., Rusev, R. P., Analysis of Experimental Data for 14-nm FinFETs (2018)
2361 Kanchev, H. C., Modeling of Boost converter-based electronic load with energy recycling capability (2018)
2362 K, H. C., H, N. L., S, V. A., Strategy for dispatching of multiple electric vehicles recharging in a microgrid (2018)
2363 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Vuchev, S. A., Nedyalkov, I. I., Converter with galvanic isolation for supercapacitor charging (2016)
2364 Пенев, И. Р., Тодоров, Т. С., Силов анализ и кинематична оптимизация на дигитален клапан, задвижван чрез сплави с памет на формата (2019)
2365 Ivanova, M. I., USING PATTERNS IN ARCHITECTURE OF SOFTWARE ENGINEERING (2018)
2366 Дишкелов, А. С., Илиева-Михайлова, Б. П., АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ (2018)
2367 Mladenov, V. M., Yordanov Y E., Nakov O N., System for monitoring and control of the Baxter robot (2018)
2368 Andreev, O. D., Daskalov, H. Y., Decentralized blockchain innovations in the field of higher education - the case of OS.University (2018)
2369 Andreev, O. D., Daskalov, H. Y., Open source project management, based on critical success factors exploration: the case of OS.University (2018)
2370 Даскалов, Х. Ю., Колева, Н. В., УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОТВОРЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАМКИТЕ НА “ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО” НА ЛОКАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО (2018)
2371 Demirkov, B. T., Zarkov, Z. J., Study of Two MPPT Methods for High Inertia Wind Turbine with Direct Driven PMSG (2018)
2372 Иванова, Н. В., Г. Н., Славова, В. О., Влияние на начина на съхранение и различните полярни органични разтворители върху количеството β-каротен в моркови (2021)
2373 Славова, В. О., Използване на вакуумно метализирани полимерни мембрани в процеса „комплексообразуване -ултрафилтрация” като метод за пречистване на отпадни води (2021)
2374 Dandanov, N. G., Samal S. R., Bandopadhaya Sh., Poulkov, V. K., Comparison of Wireless Channels for Antenna Tilt based Coverage and Capacity Optimization (2018)
2375 Ivanov, A. S., Tonchev K. T., Poulkov, V. K., Al-Shatri H., Klein A., Hybrid Noise-Resilient Deep Learning Architecture for Modulation Classification in Cognitive Radio Networks (2018)
2376 Рачев, Е. Х., Петров, В. Е., Влияние на параметрите на двигателя и наблюдателя при безсензорно управление на синхронен двигател с постоянни магнити (2018)
2377 Петров, В. Е., Имплементиране на симулационен модел на безсензорно векторно управление към цифров сигнален процесор (2018)
2378 Georgieva, H. I., Modèle Mathématique D’optimisation Du Bruit Des Avions Près Des Aéroports (2018)
2379 Georgieva, H. I., Georgiev, K. K., Modeling of aircraft jet noise in airports (2018)
2380 Chervenkov, A. G., Yanev, A. Y., Interactive education web-based platform for theoretical electrical engineering related topics (2019)
2381 Arvizu, М.А., Triana, C.A., Stefanov, B. I., Granqvist, C.G., Niklasson, G.A., Electrochromism in sputter-deposited W–Ti oxide films: Durability enhancement due to Ti (2014)
2382 Topalian, Z., Stefanov, B. I., Granqvist, C.G., Österlund, L., Adsorption and photo-oxidation of acetaldehyde on TiO2 and sulfate-modified TiO2: Studies by in situ FTIR spectroscopy and micro-kinetic modeling (2013)
2383 Stefanov, B. I., Kaneva, N.V., Li Puma, G., Dushkin, C.D., Novel integrated reactor for evaluation of activity of supported photocatalytic thin films: Case of methylene blue degradation on TiO2 and nickel modified TiO2 under UV and visible light (2011)
2384 Stefanov, B. I., Österlund, L., Tuning the photocatalytic activity of anatase TiO2 thin films by modifying the preferred< 001> grain orientation with reactive DC magnetron sputtering (2014)
2385 Stefanov, B. I., Topalian, Z., Granqvist, C.G., Österlund, L., Acetaldehyde adsorption and condensation on anatase TiO2: Influence of acetaldehyde dimerization (2014)
2386 Stefanov, B. I., Lebrun, D., Mattsson, A., Granqvist, C.G., Österlund, L., Demonstration of a 3D printed gas-phase photocatalysis reactor and its use for on-line monitoring of degradation of air pollutants. (2015)
2387 Stefanov, B. I., Niklasson, G.A., Granqvist, C.G., Österlund, L., Gas-phase photocatalytic activity of sputter-deposited anatase TiO2 films: Effect of <001> preferential orientation, surface temperature and humidity (2016)
2388 Ivanova, T., Harizanova, A., Koutzarova, T., Vertruyen, B., Stefanov, B. I., Structural and morphological characterization of sol-gel ZnO: Ga films: Effect of annealing temperatures (2018)
2389 Stefanov, B. I., Niklasson, G.A., Granqvist, C.G., Österlund, L., Quantitative relation between photocatalytic activity and degree of <001> orientation for anatase TiO2 thin films (2015)
2390 Stefanov, B. I., Granqvist, C.G., Österlund, L., Fine control of the amount of preferential <001> orientation in DC magnetron sputtered nanocrystalline TiO2 films (2014)
2391 Kaneva, N.V., Stefanov, B. I., Dimitrov, D.T., Dushkin, C.D., Photocatalytic degradation of Methylene blue by ZnO photocatalyst doped with nickel (2011)
2392 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., А. Георгиева., Определяване някои физико-механични показатели на заготовки за съдови протези (2009)
2393 Атанасова, Р. П., Павлова, М. Ц., Софронова, Д. А., Дизайнерска и конструктивно-технологична концепция за детско облекло (2018)
2394 Сотирова, Д. В., ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И Е-КОМУНИКАЦИЯ (2018)
2395 Острев, Н. П., Калдъшев, Ц. П., ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНО ОБРАБОТВАНЕ НА LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА (2018)
2396 Калдъшев, Ц. П., Разработване на кинематичен модел на машина стругов център с насрещно вретено с Vericut (2018)
2397 Браянов, Н. П., СЕРТИФИЦИРАНОСТ И КВАЛИФИЦИРАНОСТ НА ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА КОД ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ (2016)
2398 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Verilog-A modeling of electrical circuit with adding element based on branched hydrogen bonding network (2012)
2399 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Processing Efficiency of Plasma-Aided Porous Media Finishing (2017)
2400 Сотирова, Д. В., Новата административна култура. Организационни проблеми и лични стратегии за промяна (2005)