Оригинал (Original)
Автори: Малаков, И. К., Захаринов, В. В.
Заглавие: Избор на оптимален вариант на мехатронен продукт в условията на риск и неопределеност
Ключови думи: проектиране, оптимизация, неопределеност, риск, мехатронен п

Абстракт: Докладът разглежда избора на оптимален вариант на мехатронен продукт в условията на риск и неопределеност. Формулирана е постановката на задачата и е предложен математически модел за нейното решаване, когато неопределеността е зададена чрез състоянията на околната среда. Систематизирани са различни критерии за вземане на решение в условията на риск и неопределеност. Предложен е алгоритъм за избор на оптимален вариант на мехатронен продукт в условията на риск и неопределеност. Решена е примерна задача с представения алгоритъм чрез прилагане на различни критерии за вземане на решение.

Библиография

  Издание

  Научни известия на НТС по Машиностроене, брой 14, стр. стр. 16-25, 2016, България, ISBN 1310–3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: M, I. K., Z, V. V.
  Title: CHOICE OF AN OPTIMAL VARIANT OF A MECHATRONIC PRODUCT UNDER RISK AND UNCERTAINTY
  Keywords: design, optimization, uncertainty, risk, mechatronic product, decision making crieteria

  Abstract: The present paper studies the choice of an optimal variant of a mechatronic product under risk and uncertainty. A problem definition is made and a mathematical model for solving the problem is proposed for cases when the uncertainty is described through states of the environment. A systematization of various decision making criteria applicable under risk and uncertainty. An algorithm for choosing of an optimal variant of a mechatronic product under risk and uncertainty is proposed. An example problem is solved by applying the proposed algorithm and various decision making criteria.

  References

   Issue

   Scientific information of NTU of Mechanical engineering, issue 14, pp. 16-25, 2016, Bulgaria, ISBN 1310–3946

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум