Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Христев Т., Чумурлийска Н.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЕМНИЦИ ЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ В ТЯГОВ РЕЛСОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ
Ключови думи: железопътен транспорт, GPS.

Абстракт: Извършено е проучване на възможностите за използване на приемници за спътникова навигация и позициониране при тяговия релсов подвижен състав. Проведен е експеримент в реални експлоатационни условия. Извършени са пътувания с електрически локомотив, на който е монтирана GPS система и са направени записи на сигналите от навигационните спътници. От получените резултати са направени изводи на възможностите за използване на тези системи в железопътния транспорт.

Библиография

  Издание

  БУЛТРАНС'10, стр. стр. 257-260, 2010, България, Созопол, ТУ София, ISSN 1313-955X
  Autors: Krustev, O. M., Hristev T., Chamurlijska N.
  Title: INVESTIGATING POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTATION OF SATELLITE NAVIGATION ON RAILWAY ROLLING STOCK
  Keywords: railway transport, GPS.

  Abstract: A feasibility study has been carried out on the use of satellite navigation receivers positioning on traction rail rolling stock. An experiment was performed under real operating conditions. There are trips with an electric locomotive on which a GPS system is installed and recordings of the signals from the navigation satellites are made. The results obtained draw conclusions on the possibilities of using these systems in rail transport.

  References

   Issue

   BULTRANS'10, pp. 257-260, 2010, Bulgaria, Sozopol, TU Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание