Оригинал (Original)
Автори: Филипов К. Б., Найденов И. Т.
Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА СТРУКТУРА НА ЗАЕТИТЕ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА НА БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ РИСКА ОТ ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ
Ключови думи: Управление на ядрени знания, демография, ядрена енергетика

Абстракт: В статията е разгледано влиянието на демографската структура на заетите в ядрения сектор върху условията за съхранение на ядрените знания – проблем, който придобива все по-голяма актуалност както у нас, така и по света. Изследвани са тенденциите в изменението на структурата на електропроизводството у нас, анализирано е мястото на ядрената енергетика в електроенергийната система и е направена оценка на измененията във възрастовата структура на служителите на основния потребител на ядрени кадри в контекста на необходимостта от запазване на знанията.

Библиография

  1. Филипов, К. Б., 2012,: ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ ОЧАКВАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ, София, България, стр. стр.

Издание

Научна конференция ЕМФ 2015, стр. стр. 100-106, 2015, България, Созопол, ISBN ISSN 13145371
Autors: Filipov K. B., Naydenov I. T.
Title: BULGARIAN NUCLEAR ENERGY SECTOR DEMOGRAPHIC STRUCTURE’S IMPACT ON NUCLEAR KNOWLEDGE LOSS RISK
Keywords: Nuclear knowledge management, demographics, nuclear energy

Abstract: In the following article a review of the impact of Bulgarian nuclear power sector employees’ demographics on the conditions for nuclear knowledge preservation has been made since this is a problem that becomes more and more acute in Bulgaria as well as abroad. The trends in electric power generation mix changes and nuclear energy’s place in it are analysed. The changes of employees’ age structure in the biggest consumer of nuclear human resources have been assessed in the context of knowledge preservation needs.

References

  1. Филипов, К. Б., 2012,: ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ ОЧАКВАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ, София, България, стр. стр.

Issue

EMF 2015, pp. 100-106, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 13145371

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.