Оригинал (Original)
Автори: Иванов, М. П.
Заглавие: Моделиране на ноздри върху лице на виртуален топлинен манекен
Ключови думи: изчислителна динамика на флуидите, затворена климатична среда, качество на въздуха в затворените помещения, топлинни манекени, експериментални изследвания, дихателен цикъл

Абстракт: В инженерната практика, оценката на топлинния комфорт на обитателите, както и анализите на качеството на въздуха в затворените помещения в реална или виртуална затворена среда, са често пъти извършвани чрез използването на реални или виртуални топлинни манекени. Реалните топлинни манекени могат да бъдат оборудвани с допълнителни устройства, които симулират човешки дейности като дишане, изпотяване, кихане, кашляне и др. Затова, разработването на допълнителни функции за виртуалните топлинни манекени се счита за важен аспект на представената инженерна област. Настоящата публикация разглежда виртуален модел на човешкото тяло, базиран на изчислителната динамика на флуидите, със симулирани стационарни фази на дишане, като в реалния дихателен цикъл при хората. Позицията и геометрията на симулираните ноздри са от особен интерес в представеното изследване. Резултатите относно симулираните въздушни течения при вдишване и издишване, показват добра корелация с реалните физически процеси.

Библиография

  Издание

  XXI Международна научна конференция на ЕМФ 2016г, том 2, стр. стр. 40-46, 2016, България, Созопол

  Издателските права се държат от Енергомашиностроителен факултет към ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivanov, M. P.
  Title: Nostrils modeling over a face of virtual thermal manikin
  Keywords: computational fluid mechanics, indoor environment, indoor air quality, thermal manikins, experimental studies, breathing cycle

  Abstract: In the engineering practice, the assessment of the occupants’ thermal comfort, as well as the analyses of indoor air quality in real or virtual enclosed environment, is widely performed by the use of real and virtualthermal manikins. The real thermal manikins can be equipped with additional devices that simulate human activities such as breathing, sweating, sneezing, coughing and others. That is why, the development of supplementary functionalities for the virtual thermal manikins is also considered as important aspect of this engineering area. So, the presented paper discuses CFD based model of human body, with simulated steady state breathing phases like in real human breathing cycle. The position and the geometry of the simulated nostrils are of special interest in the presented research. The results considering the simulated breathing flow show good correlation with the real physical processes.

  References

   Issue

   XXI International Scientific Conference - FPEPM, vol. 2, pp. 40-46, 2016, Bulgaria, Sozopol

   Copyright Енергомашиностроителен факултет към ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание