Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, М. Д.
Заглавие: Аероеластично моделиране на безшарнирна лопата на хеликоптер в режим на висене
Ключови думи: AEROELASTICITY, STRUCTURAL DYNAMICS, HELICOPTER ROTORS

Абстракт: В работата е представено аероеластично моделиране на безшарнирна лопата на хеликоптер в режим на висене, което използва добре познатите солвъри MATLAB и ANSYS. За създаването на аеродинамичен модел е използван ефикасния и бърз за инженерната практика ВЕМ-метод. Представеният модел е лесно приложим за различни видове хеликоптерни винтове, ротори на ветрогенератори и крила на самолети.

Библиография

  Издание

  сп. “Машини, технологии, материали”, брой 8, стр. стр. 43-46, 2008, България, София, Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, ISBN ISSN: 1313-0226

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Todorov, M. D.
  Title: Aeroelastic Investigation of Hingeless Helicopter Rotor in Hover
  Keywords: AEROELASTICITY, STRUCTURAL DYNAMICS, HELICOPTER ROTORS

  Abstract: An aeroelastic modelling of hingless helicopter blade in hover is presented here. The investigation is based on the well-known solvers MATLAB and ANSYS. The aerodynamic model uses Blade Element Momentum Theory (BEMT). BEMT gives good accuracy with respect to time cost. This modelling is also useful and applicable for other helicopter rotors, wind turbine rotors and airplane wings.

  References

   Issue

   Journal: Machines, Technologies, Materials, issue 8, pp. 43-46, 2008, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, ISBN ISSN: 1313-0226

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. П. Синапов, Цв. Велкова, Влияние на еластичността на крило с профил NACA0012 върху нелинейните му трептения (флатер), Сб. докл. БулТранс-2014, 17-19 септември 2014, Созопол, стр.115-118 - 2014 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание