Оригинал (Original)
Автори: Цонев, В. Ц., Николов, Н. Д., Димова, Б. Д., Кузманов, Н. И.
Заглавие: Система за изпитване на материалите при повишени температури и циклично натоварване
Ключови думи: изпитване на материалите, пълзене, умора, циклично натоварва

Абстракт: Представена е новосъздадена комплексна система за изпитване на материали, работещи при едновременно въздействие на повишени температури и променливо натоварване. Описани са отделните модули на системата – изпитателна машина, нагревателно устройство, захващащи елементи, възприематели за сила, температура и деформации, система за управление на изпитването.

Библиография

  1. EN 10002-2:1996, Metallic materials, Tensile test, Part 2: Verification of the force measuring system of the tensile testing machine.
  2. EN 10291:2000, Metallic materials – Uniaxial creep testing in tension – Method of test.
  3. EN 10002-4:1995, Metallic materials, Tensile test, Part 4: Verification of extensometers used in uniaxial testing.

Издание

ІІІ Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2011”, стр. стр. 283-286, 2011, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-955X

Пълен текст на публикацията

Autors: Tsonev, V. T., Nikolov, N. D., Dimova, B. D., Kuzmanov, N. I.
Title: System for materials testing at elevated temperatures and cyclic loading
Keywords: material testing, creep, fatigue, cyclic loading

Abstract: A newly developed complex system for the testing of materials operating under the simultaneous influence of elevated temperatures and alternating loads is presented. Described are the individual modules of the system - testing machine, heating device, gripping elements, force, temperature and deformation sensors, test management system.

References

  1. EN 10002-2:1996, Metallic materials, Tensile test, Part 2: Verification of the force measuring system of the tensile testing machine.
  2. EN 10291:2000, Metallic materials – Uniaxial creep testing in tension – Method of test.
  3. EN 10002-4:1995, Metallic materials, Tensile test, Part 4: Verification of extensometers used in uniaxial testing.

Issue

Third Scientific conference with international participation on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies “BulTrans-2011”, pp. 283-286, 2011, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание