Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А.
Заглавие: Изисквания при машинно бродиране на екстремно малки букви
Ключови думи: машинна бродерия, екстремно малки букви, дигитализиране

Абстракт: В настоящия доклад е направен анализ на основните проблеми, наблюдаващи се при машинно бродиране на текст с екстремно малки букви. Те са разделени в две групи: първата е свързана с технологията на изработване на бродерията, а втората - с процеса на дигитализирането й. Всеки един от разгледаните фактори, влияещи върху качеството на бродериите и произтичащи от процеса на дигитализиране, е илюстриран с пример, разработен посредством софтуерен продукт Digitizer MB v 2.0.

Библиография

  Издание

  , том 2, стр. стр. 225-231, 2016, България, ISSN 1313-5371
  Autors: Sofronova, D. A.
  Title: Requirements by machine embroidering of extremely small letters
  Keywords: machine embroidery, extremely small letters, digitizing

  Abstract: In this report an analysis of the main problems seen by machine embroidering of text with extremely small letters is done. They are divided into two groups: the first is related to the technology of producing the embroidery, and the second - with the process of digitizing. Each of the examined factors, influencing the quality of the embroideries and arising in the process of digitization, is illustrated with an example developed with software Digitizer MB v 2.0

  References

   Issue

   , pp. 225-231, 2016, Bulgaria, ISSN 1313-5371

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание