Оригинал (Original)
Автори: Филипов К. Б., Найденов И. Т.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ПЛУТОНИЕВИТЕ ИЗОТОПИ В ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО НА РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ
Ключови думи: реактори с вода под налягане, плутоний, отработено ядрено гориво

Абстракт: В настоящето изследване е проведен анализ на състава на плутониевите изотопи, които се съдържат в отработеното ядрено гориво след извеждането му от активната зона. Изследвани са влиянието на дълбочината на изгаряне и състава на свежото ядрено гориво в отворен ядрен горивен цикъл на леководни реактори. За целите на сравнителния анализ са използвани два различни софтуерни продукта.

Библиография

  1. Велев В. А., Филипов К. Б., 2008,: Ядрени горива, София, България, стр. стр.

Издание

Научна конференция ЕМФ 2015, стр. стр. 107-114, 2015, България, Созопол, ISBN ISSN 13145371
Autors: Filipov K. B., Naydenov I. T.
Title: DETERMINATION OF PLUTONIUM’S ISOTOPIC COMPOSITION IN PWR SPENT NUCLEAR FUEL
Keywords: pressurized water reactors, plutonium, spent nuclear fuel

Abstract: In this article the isotopic composition of the plutonium contained in spent nuclear fuel at discharge is analysed. The composition is analysed as a function of burn-up of a light water reactor using once-through cycle. The results are obtained using two different software products.

References

  1. Велев В. А., Филипов К. Б., 2008,: Ядрени горива, София, България, стр. стр.

Issue

EMF 2015, pp. 107-114, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 13145371

Вид: пленарен доклад в международен форум