Оригинал (Original)
Автори: Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П.
Заглавие: Възможности за управление и изследване на процесите в дизеловите двигатели с Common Rail горивна система при използването на PXI базирана система за управление в реално време
Ключови думи: engine management, diesel engine, real time controller, PXI

Абстракт: В публикацията са разгледани възможностите за управление и изследване на процесите в дизеловите двигатели при използването на PXI контролер на фирмата National instrument. Показани са основните елементи на системата, както и софтуерът за управление. Анализирани са предимствата и недостатъците на система спрямо предлаганите на пазара свободно програмируеми блокове за управление на двигатели с Common rail горивни системи.

Библиография

  Издание

  Транспорт, екология-устойчиво развитие, EKOВарна'2010, том 17, стр. стр. 48-54, 2010, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN 954-20-00030

  Издателските права се държат от ТУ-Варна

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Punov, P. B., Evtimov, T. P.
  Title: Posibilities to control the DI diesel engines by means of real-time PXI based system
  Keywords: engine management, diesel engine, real time controller, PXI

  Abstract:

  References

   Issue

   EKOVarna'2010, vol. 17, pp. 48-54, 2010, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN 954-20-00030

   Copyright ТУ-Варна

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание