Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М.
Заглавие: ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЛАКОВЕТЕ С ЛОКОМОТИВНИ БРИГАДИ В БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
Ключови думи: локомотиви, експлоатация, оптимизация.

Абстракт: В доклада е направен анализ на състоянието на експлоатационната дейност на БДЖ- ПП (Български Държавни Железници -Пътнически Превози ) ЕООД. Въз основа на това са формулирани изводи и препоръки, водещи до оптимизация на експлоатационната дейност, при отделянето ѝ от ремонтната.

Библиография

  Издание

  БУЛТРАНС'12, стр. стр. 21-28, 2012, България, Созопол, ТУ София, ISSN 1313-955X
  Autors: Krustev, O. M., Velkov, K. H., Stoilov, V. M.
  Title: AN APPROPRIATE SYSTEM FOR ATTENDANCE TRAINS WITH LOCOMOTIVE CREWS
  Keywords: locomotives, operating, optimization

  Abstract: This report contains results of analyses of the Bulgarian State Railways (BDZ) – Passenger Transportation operating activity. On this base conclusions and recommendations are formulated and they lead to optimization of the operating activities in case of separating the operating and maintenance.

  References

   Issue

   BULTRANS'112, pp. 21-28, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.