Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А.
Заглавие: СТЕНД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СИНТЕРОВАНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В АВТОМОБИЛНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ
Ключови думи: синтероване, зъбно колело, стенд, предавателна кутия

Абстракт: Разработен е стенд за лабораторни изпитвания на автомобилни предавателни кутии, работещ по затворен контур, с използване на две предавателни кутии. Върху стенда ще се провеждат изпитвания на механични зъбни предавки с използване на синтеровани зъбни колела в автомобилни предавателни кутии. В едната се монтира изпитвано синтеровано, а в другата – еталонно конвенционално зъбно колело, и по такъв начин ще се сравняват техните характеристики.

Библиография

  Издание

  БулТранс – научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, 2013, България, Созопол, Технически университет - София, том 1, брой 1, стр. стр. 40-42, 2013, България, София, ТУ - София, ISSN 1313-955X

  Издателските права се държат от Издателство на Техническия университет – София

  Autors: Sokolov, E. E., Hlebarski, D. A.
  Title: TEST-BENCH FOR DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF SINTERED GEARWHEELS USED IN AUTOMOTIVE GEARBOXES
  Keywords: sintering, gearwheel, test-bench, automotive gearboxes

  Abstract: An experimental test-bench for testing automotive transmissions in laboratory facilities has been worked out. Tests of mechanical geartrains using sintered gearwheels in automotive gearboxes will be conducted on the bench. The test-bench operates in a closed-loop mode and uses two gearboxes. One of these gearboxes includes a tested sintered gearwheel, and the other, a reference gearwheel of conventional type, so a straight comparison of characteristics of gearwheels of both types will be achieved.

  References

   Issue

   BulTrans - scientific conference on aeronautics, automotive and railway engineering and technologies, 2013, Sozopol, Bulgaria, Technical University of Sofia, vol. 1, issue 1, pp. 40-42, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1313-955X

   Copyright Издателство на Техническия университет – София

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание