Оригинал (Original)
Автори: Райчев, Р. П., Дочев, Б. А.
Заглавие: Определяне границата на умора на алуминиева сплав с помощта на специализиран софтуер
Ключови думи: алуминиева сплав, граница на умора, специализиран софтуер

Абстракт: Алуминий-силициева сплав AlSi18Cu3CrMn е модифицирана с комбинация от модификатори. Сплавта е закалена и подложена на изкуствено стареене. Изследвано е влиянието на работните параметри на режима на стареене (температура и време) върху границата на умора на сплавта. За провеждане на експериментите е използван специализираният софтуер ANSYS. Установено е влиянието на термичната обработка върху границата на умора на изследваната сплав.

Библиография

  Издание

  Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - пролет, 2021, том 1, брой 1, стр. стр. стр.117-стр.120, 2021, България, Пловдив, Дом на науката и техниката - Пловдив, ISBN ISSN 2367 - 8569
  Autors: RAYCHEV, R. P., DOCHEV, B. A.
  Title: DETERMINATION OF THE ALMINUM ALLOY TIRED LIMIT WITH THE USE OF SPECIALIZED SOFTWARE
  Keywords: alluminium alloy, limit of fatigue, specialized software

  Abstract: Aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn is modified with a combination of modifiers. The alloy is hardened and subjected to artificial aging. The influence of the operating parameters of the aging regime (temperature and time) on the fatigue limit of the alloy was studied. The specialized ANSYS software was used to perform the experiments. The influence of the heat treatment on the fatigue limit of the studied alloy has been established.

  References

   Issue

   Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - пролет, 2021, vol. 1, issue 1, pp. стр.117-стр.120, 2021, Bulgaria, Plovdiv, Дом на науката и техниката - Пловдив, ISBN ISSN 2367 - 8569

   Вид: пленарен доклад в национален форум