Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, В. М., Велков, К. Х., Кръстев, О. М.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
Ключови думи: локомотиви, ремонт, финанси, оптимизация.

Абстракт: Направен е анализ на основните икономически показатели на ремонтната дейност на локомотивите на Бъл- гарските държавни железници - Пътнически превози (БДЖ-ПП) ЕООД. Определени са основните фактори, влия- ещи върху ефективността на локомотивния парк. Предложени са: единна методика за определяне на себестойност- та на ремонтната дейност; нови часови ставки; нови норми за планови ремонти; оптимизиран е персоналът, графи- кът на движение, броя и дейността на ремонтните предприятия и др. На тази база е определена ефективността от предложените мерки, която води до намаляване на разходите на предприятието с повече от 7 000 000 лв. годишно

Библиография

  Издание

  BULTRANS'2012, том 1, брой 1, 2012, България, София, ТУ София, ISSN 1313-955X

  Издателските права се държат от ТУ-СОФИЯ

  Autors: Stoilov, V. M., Velkov, K. H., Krustev, O. M.
  Title: THE MAIN ECONOMICAL INDEXES ANALYSES OF THE LOCOMOTIVE MAINTENANCE IN BULGARIAN STATE RAILWAYS PASSENGER TRANSPORTATION
  Keywords: locomotives, maintenance, financials, optimization.

  Abstract: The main economic parameters of the locomotive maintenance were analyzed in the paper. Basic factors which have impact on the locomotive fleet efficiency were defined. A united methods for calculating maintain costs and new limits for the regular maintenances are offered in this paper.

  References

   Issue

   BULTRANS'2012, vol. 1, issue 1, 2012, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1313-955X

   Copyright ТУ-СОФИЯ

   Вид: публикация в международен форум