Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М.
Заглавие: ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПРОМЯНА СЪСТАВА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ БРИГАДИ
Ключови думи: оценка на риска, помощник-машинист локомотивен, надеждност.

Абстракт: В доклада са представени резултатите от оценка на риска при премахване на длъжността помощник- машинист локомотивен. Разгледани са два варианта: Първи – премахване на длъжността без изменение в за- дълженията на останалите членове на влаковия персонал и без използване на допълнително техническо обо- рудване. Втори – премахване на длъжността с изменение в задълженията на останалите членове на влаковия персонал и с въвеждане на допълнително техническо оборудване за комуникация и наблюдение.

Библиография

  Издание

  БУЛТРАНС'12, стр. стр. 9-14, 2012, България, София, ТУ София, ISSN 1313-955X
  Autors: Krustev, F. M., Velkov, K. H., Stoilov, V. M.
  Title: RISK ASSESSMENT IN CASE OF CHANGING LOCOMOTIVE CREWS MEMBERS
  Keywords: risk assessment, locomotive screw, reliability.

  Abstract: This paper contains results of the risk assessment in case of locomotive driving only with one driver. The authors made this assessment have thought about every type of danger in the transport process. This assessment in fact is preparation to experiment of driving locomotives with decreased crew. This process is not so easy because of technical condition of the locomotives belong to BDZ – Passenger Transportation.

  References

   Issue

   BULTRANS'12, pp. 9-14, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание