Оригинал (Original)
Автори: Найденов И. Т., Филипов К. Б., Зашев К. И.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛУТОНИЙ С ОРЪЖЕЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000
Ключови думи: оръжеен плутоний, отработено ядрено гориво, защита от разпостранение

Абстракт: В статията са разгледани накратко възможностите за нерегламентирано разпространение на ядрени материали, както и различни видове класификации и критерии за оценка приложими към тях и по-специално към плутония. Оценени са оръжейните качества на плутония, съдържащ се в отработеното ядрено гориво при извеждане от активната зона и са анализирани възможностите за получаване на оръжеен плутоний в енергийния реактор при целенасочено съкращаване на горивната кампания.

Библиография

  1. Филипов, К. Б., Зашев, К. И., 2015,Енергиен форум: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛУТОНИЕВИ ИЗОТОПИ В РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000, Константин и Елена, България, стр. стр. 55
  2. Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Найденов, И. Т., 2015,Енергиен форум: ЗАЩИТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЛЯЩИ СЕ ИЗОТОПИ ПРИ ЕКСПЛОАТИРАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ, Константин и Елена, България, стр. стр. 69

Издание

Научна конференция ЕМФ 2015, 2015, България, Созопол, ISBN ISSN 13145371
Autors: Naydenov I. T., Filipov K. B., Zashev K. I.
Title: ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES FOR WEAPONS-GRADE PLUTONIUM PRODUCTION IN WWER-1000 TYPE OF NUCLEAR POWER REACTORS
Keywords: weapons-grade plutonium, spent nuclear fuel, proliferation resistance

Abstract: This article briefly reviews the possibilities for unlawful nuclear materials proliferation as well as some means for the classification and evaluation criteria for these materials. Special attention is paid on plutonium. The usability of plutonium in spent fuel for nuclear explosives is investigated and the options for deliberate production of weapons-grade plutonium by shortening the fuel campaign are analysed.

References

  1. Филипов, К. Б., Зашев, К. И., 2015,Енергиен форум: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛУТОНИЕВИ ИЗОТОПИ В РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000, Константин и Елена, България, стр. стр. 55
  2. Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Найденов, И. Т., 2015,Енергиен форум: ЗАЩИТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЛЯЩИ СЕ ИЗОТОПИ ПРИ ЕКСПЛОАТИРАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ, Константин и Елена, България, стр. стр. 69

Issue

EMF 2015, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 13145371

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.