Оригинал (Original)
Автори: Пунов, П. Б., Evtimov, T.
Заглавие: Модели, описващи горивния процес при дизеловите двигатели с неразделни горивни камери
Ключови думи: diesel engines, direct injection, combustion modeling, rate of heat release, mixing controlled model

Абстракт: В публикацията са разгледани особеностите при протичането на горивния процес в съвременните дизелови двигатели с непосредствено впръскване на горивото. Дефинирани са отделните периода на процеса. Разгледани са видовете математични модели използвани при математичното моделиране на горенето в дизеловите двигатели. Подробно са анализирани предимствата и недостатъците на най-често използваните еднозонови модели.

Библиография

  1. Chmela F.G. and Orthaber G.C., Rate of heat release prediction for a direct injection diesel engine based on purely mixing controlled com-bustion. SAE 99010186, 1999.
  2. Heywood J.B., Internal Com-bustion engine fundamentals. McGraw-Hill In-ternational edition, 1988
  3. Lakshminarayanan P.A and Aghav Y.V., Modelling diesel combustion, Springer, 2010
  4. Merker G.P. et al., Simulating combustion, Springer, 2006
  5. Ramos J.I., Internal combustion engine mod-eling, Hemisphere publishing corporation, 1989

Издание

BulTrans-2010, стр. стр. 141-146, 2010, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-955X

Издателските права се държат от Technical University Academic Publishing House

Пълен текст на публикацията

Autors: Punov, P. B., Evtimov, T.
Title: Models describe the combustion process in direct injection diesel engines
Keywords: diesel engines, direct injection, combustion modeling, rate of heat release, mixing controlled model

Abstract:

References

  1. Chmela F.G. and Orthaber G.C., Rate of heat release prediction for a direct injection diesel engine based on purely mixing controlled com-bustion. SAE 99010186, 1999.
  2. Heywood J.B., Internal Com-bustion engine fundamentals. McGraw-Hill In-ternational edition, 1988
  3. Lakshminarayanan P.A and Aghav Y.V., Modelling diesel combustion, Springer, 2010
  4. Merker G.P. et al., Simulating combustion, Springer, 2006
  5. Ramos J.I., Internal combustion engine mod-eling, Hemisphere publishing corporation, 1989

Issue

BulTrans-2010, pp. 141-146, 2010, Bulgaria, Sozopol, Tu-Sofia, ISSN 1313-955X

Copyright Technical University Academic Publishing House

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание