Оригинал (Original)
Автори: Цонев, В. Ц.
Заглавие: Oпределяне на механични характеристики на нова марка легирана стомана при повишени температури и статично натоварване
Ключови думи: повишени температури, изпитване на материалите, механични характеристики.

Абстракт: В тази статия е показано как се определят някои от механичните характеристики на материалите при изпитване на опън. Описана е методика за провеждане на експериментални изследвания при повишени температури и статично натоварване. Проведени са изпитвания с нова марка стомана при температури 800, 900 и 1000 °С. Определени са якостта на опън, границата на провлачване и модулът на еластичност. Направена е оценка на получените резултати.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2010, стр. стр. 209-211, 2010, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1313-955Х
  Autors: Tsonev, V. T.
  Title: Determination of mechanical characteristics of a new alloy steel at high temperatures and static load
  Keywords: -

  Abstract:

  References

   Issue

   BulTrans-2010, pp. 209-211, 2010, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

   Цитирания (Citation/s):
   1. 7. N. Kuzmanov, B. Borisov, I. Muhtarov, Tensile testing of Inconel 600 wire at high temperatures, “TechSys 2020”, Plovdiv, Bulgaria, 14-16 May 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, Volume 878, article 012057 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание