Оригинал (Original)
Автори: Пунов, П. Б., Evtimov, T.
Заглавие: Сравняване на експериментално измерените и теоретично получените стойности за налягането в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене
Ключови думи: intake manifold, engines, pressure, unsteady flow, gas exchange, finite difference method.

Абстракт: В публикацията са проведени теоретични и експериментални изследвания на изменение на налягането по дължината на пълнителния тръбопровод при различни режими на работа на бензинов двигател. Направено е съпоставяне на получените резултати с помощта на средната относителна грешка между теоретичните и експерименталните криви и е извършена оценка на приложимостта на математичния модел за бъдещи изследвания

Библиография

  1. Евтимов, Т., Пунов, П., Математично мо-делиране на газодинамичните процеси в пълнителния колектор на двигателите с вътрешно горене, trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006.
  2. Пунов, П. Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двига-тел с вътрешно горене, ЕКО, Варна, 2009.
  3. Петриченко, Р.М. и др. Элементы системы автоматизираного проектирования ДВС, Л., Машиностроение, 1990.
  4. Winterbone, D. E. and Pearson, R. J. Theory of Engine Manifold Design, 2000 (Professional Engineering Publishing, Bury St Edmunds and London).

Издание

БулТранс-2009, стр. стр. 117-121, 2009, България, Созопол, ТУ-София

Издателските права се държат от Technical University Academic Publishing House

Пълен текст на публикацията

Autors: Punov, P. B., Evtimov, T.
Title: Comparison between measured and theoretical pressure values in gasoline intake engine manifold
Keywords: intake manifold, engines, pressure, unsteady flow, gas exchange, finite difference method

Abstract:

References

  1. Евтимов, Т., Пунов, П., Математично мо-делиране на газодинамичните процеси в пълнителния колектор на двигателите с вътрешно горене, trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006.
  2. Пунов, П. Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двига-тел с вътрешно горене, ЕКО, Варна, 2009.
  3. Петриченко, Р.М. и др. Элементы системы автоматизираного проектирования ДВС, Л., Машиностроение, 1990.
  4. Winterbone, D. E. and Pearson, R. J. Theory of Engine Manifold Design, 2000 (Professional Engineering Publishing, Bury St Edmunds and London).

Issue

BulTrans-2009, pp. 117-121, 2009, Bulgaria, Sofia, Tu-Sofia

Copyright Technical University Academic Publishing House

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание