Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Велков С.
Заглавие: СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА
Ключови думи: хибридни возила, схеми за хибридно задвижване.

Абстракт: Настоящият доклад е посветен на съвременните тенденции при хибридно задвижваните железопътни возила. Разгледани са основните схеми на този тип задвижване, извършен е и анализ на областите на приложението им. Разгледани са основните режими на работа, както и основните изводи от експлоатацията на такъв тип локомотиви.

Библиография

  Издание

  BULTRANCE-2010, стр. стр. 234,237, 2010, България, София, ТУ София, ISSN 1313-955X
  Autors: Velkov, K. H., Velkov S.
  Title: MODERN TRENDS TO THE HYBRID RAILWAY VEHICLES’ USAGE
  Keywords: hybrid railway vehicles

  Abstract:

  References

   Issue

   BULTRANS-2010, pp. 234,237, 2010, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в международен форум