Оригинал (Original)
Автори: Зашев, К. И., Филипов К. Б.
Заглавие: ТРАНСМУТАЦИЯ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ ВВЕР-1000
Ключови думи: Трансмутация, минорни актиниди, рециклиране, реактори на топлинни неутрони

Абстракт: В доклада са изследвани възможностите за трансмутация на минорни актиниди в реактори на топлинни неурони ВВЕР-1000. Описани са методите за рециклиране на минорни актиниди в активната зона на такъв тип реактори. Направено е изследване на двуетапно рециклиране на минорни актиниди в реактор ВВЕР-1000 и е извършен анализ на изотопните състави на отработеното ядрено гориво след всеки етап на рециклиране.

Библиография

  Издание

  Научна конференция ЕМФ 2015, стр. стр. 87-92, 2015, България, Созопол, ISBN ISSN 13145371
  Autors: Zashev K. I., Filipov K. B.
  Title: MINOR ACTINIDE TRANSMUTATION IN WWER-1000 THERMAL REACTORS
  Keywords: Transmutaion, minor actinies, recycling, thermal reactors

  Abstract: In the article are examined the possibilities for minor actinides transmutation in WWER-1000 thermal reactors. Main methods of actinide recycling in the core of this type of reactors are also described. Two-stage minor actinide recycling experiment is completed and corresponding analysis of the isotopic compositions after every recycling stage is conducted.

  References

   Issue

   EMF 2015, pp. 87-92, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 13145371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.