Оригинал (Original)
Автори: Сербезов, В. С., Гешев, Д. Н., Сталева Н.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ВИТЛО С ПРОМЕНЛИВА СТЪПКА И РЕГУЛАТОР НА ЧЕСТОТАТА НА ВЪРТЕНЕ
Ключови думи: Въздушно витло с променлива стъпка, винтомоторна група, Scic

Абстракт: В доклада е представен универсален модел на съвместната работа на въздушно витло с регулатор на честотата на въртене и бутален двигател. Моделът е реализиран в програмен продукт Scicos. Апробацията е извършена за винтомоторната група на самолети Як–52 и Як–55, състояща се от дви- гател М–14П, витло В530ТА-Д35 и регулатор на стъпката Р–2. Извършените числени експерименти показват добро съвпадане на получените резултати от модела с реалните данни. Моделът е разработен предимно за учебни цели, но може да намери приложение и в приложни изследователски задачи.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2012, 2012, България, Созопол, ТУ София, ISBN ISSN 1313-955X

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Serbezov, V. S., Geshev, D. N., Staleva N.
  Title: MODELLING OF THE VARRIABLE PITCH PROPELLER AND THE PROPELLER GOVERNOR
  Keywords: variable pitch propeller, Scicos

  Abstract: In this paper a dynamic model of the constant speed propeller performance is presented. The model is realized in Scicos. The model tuning and verification is performed for the Yak–52 and Yak–55 power plant, consisting of M–14P piston engine, V530TA-D35 constant speed propeller and R–2 propeller governor. The numerical experiments performed show good model accuracy and adequate dynamic behavior. The model is designed primarily for education purposes, but can be used for research tasks as well.

  References

   Issue

   BulTrans-2012, 2012, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISBN ISSN 1313-955X

   Copyright ТУ-София

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание