Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Василев, В. А., Тодорова, Г. Н.
Заглавие: Съпротивление на материалите – ръководство за лабораторни упражнения
Ключови думи: Съпротивление на материалите, ръководство, лабораторни упражнения

Абстракт: Настоящото ръководство за лабораторни упражнения е предназначено за студентите от Технически университет -София, които изучават дисциплината „Съпротивление на материалите“. В него са включени общо осем теми. Целта е да се обхванат изследванията по определяне на механичните свойства на материалите, в съответствие с изискванията на БДС; да се проверят експериментално някои основни теоретични изводи от курса по „Съпротивление на материалите“; да се развият уменията на студентите за решаване на задачи чрез ускорени пресмятания със специализирани компютърни програми. В някои от лабораторните упражнения са включени кратки теоретични сведения за допълване на необходимите знания за провеждане на упражнението. Дадени са и необходимите методични указания за провеждане на експерименталната част от лабораторното упражнение, както и кратко описание на стендовете, с които се работи.

Библиография

  Издание

  , 2013, България, София, Авангард Прима, София, ISBN 978-619-160-181-3

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nikolov, N. D., Tsonev, V. T., Stoychev, G. B., Lazov, L. D., Vasilev, V. A., Todorova, G. N.
  Title: Strength of materials – guide for laboratory works
  Keywords: Strength of materials, guide, laboratory works

  Abstract: This guide for laboratory exercises is intended for students of the Technical University - Sofia who study "Strength to Materials". It includes a total of eight themes. The aim is to cover the studies on the determination of the mechanical properties of the materials in accordance with the requirements of Bulgarian standards; to experimentally check some of the basic theoretical lessons of the course "Strength to Materials"; to develop students' skills to solve tasks through accelerated calculations with specialized computer programs. Some of the laboratory exercises include brief theoretical knowledge to complement the knowledge needed to conduct the exercise. The necessary methodical instructions for conducting the experimental part of the laboratory exercise, as well as a short description of the equipment are given.

  References

   Issue

   , 2013, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, Sofia, ISBN 978-619-160-181-3

   Full text of the publication

   Вид: ръководство