Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Чумурлийска Н., Христев Т.
Заглавие: ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМИТЕ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ
Ключови думи: железопътен транспорт, ETCS, ERTM, GSM-R, GPS, GALILEO, EGNOS.

Абстракт: Извършено е проучване на състоянието на системите осигуряващи безопасността на движение на влаковете и перспективите за използване на високи технологии при въвеждане на европейските стандарти чрез системите ETCS и ERTMS. Проучени са възможностите за използване на системите за спътникова навигация и позициониране - GPS, GALILEO и EGNOS

Библиография

  Издание

  БУЛТТРАНС'10, стр. стр. 257-260, 2010, България, София, ТУ София, ISSN 1313-955X
  Autors: Krastev, O. M., Chumurliiska N., Hristev T.
  Title: PROSPECTS FOR IMPLEMENTING HIGH TECHNOLOGIES IN TRAIN SAFETY
  Keywords: railway transport, ETCS, ERTM, GSM-R, GPS, GALILEO, EGNOS.

  Abstract: A state - of - the - art safety systems have been carried out trains and the prospects of using high technology when introducing European ones standards through ETCS and ERTMS. We have explored the possibilities of using our systems satellite navigation and positioning - GPS, GALILEO and EGNOS

  References

   Issue

   BULTRANS'10, pp. 257-260, 2010, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание