Оригинал (Original)
Автори: Стойчев, Г. Б., Чанков, Е. С., Димова, Б. Д.
Заглавие: Якостна оценка на повдигателната уредба на карвисокоповдигач
Ключови думи: якостен анализ,кар високоповдигач

Абстракт: Публикацията е свързана с изследването на напреженията в повдигателната уредба на конкретен модел кар високоповдигач посредством провеждане на числени и физически експерименти. Разгледани са характерни тежки режими на работа, когато товарът е повдигнат на максимална височина. Направен е анализ както на симетрични, така и на несиметрични режими на натоварване със странично изнесен център на тежест на товара.

Библиография

  Издание

  IІ Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2010”, стр. стр. 205-208, 2010, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1313-955Х
  Autors: Stoychev, G. B., Chankov, E. S., Dimova, B. D.
  Title: Stress analysis of a fork-lift truck lifting installation
  Keywords: stress analysis, fork-lift truck

  Abstract: -

  References

   Issue

   II Scientific conference with international participation on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies “BulTrans-2010”, pp. 205-208, 2010, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание