Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Пургич С.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦЕЛИНДРИ И ТОВА В ЗАПАСНИЯ РЕЗЕРВОАР
Ключови думи: влакови спирачни системи, сгъстен въздух, стенд за газо-динаминчи изследвания.

Абстракт: Проведени са изпитвания на "Стенд за газо-динамични изследвания на влакови спирачни системи" и снети данни за наляганията в автоматичната спирачна система на влака. С цел точното определяне на разходите на сгъстен въздух в пневматичната система на влака е уточнена функционалната връзка между наляганиято в спирачните цилиндри и наляганието в запасния резервоар.

Библиография

  Издание

  BULTRANS-2010, стр. стр. 245,247, 2010, България, София, ТУ София, ISSN 1313-955X
  Autors: Velkov, K. H., Purgich S.
  Title: INVESTIGATION OF THE FUNCTIONAL CONNECTION BETWEEN THE PRESSURE IN THE BRAKE CYLINDERS AND IN THE SUPPLY AIR RESERVOIRS
  Keywords: railway brake system, compressed air

  Abstract:

  References

   Issue

   BULTRANS-2010, pp. 245,247, 2010, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в международен форум