Оригинал (Original)
Автори: Борисов, Б. А., Цонева М. Г.
Заглавие: Изследване на хомогенността на температурното поле в камера за понижени температури
Ключови думи: температурно поле, градиент, хомогенност.

Абстракт: В тази статия е показано как може да бъде изследвано температурното поле в камери за понижени и повишени температури. Изложеният подход е демонстриран с практическо изследване на фризер BЕКО. Направен е анализ на получените резултати.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2014, стр. стр. 107, 2014, България, Созопол, ТУ - София, ISBN 1313-955Х
  Autors: Borisov, B. A., Tsoneva M. G.
  Title: Study of the Homogeneity of the Temperature Field in a Chamber with Decreased Temperature
  Keywords: temperature field, gradient, homogeneity

  Abstract: This paper aims to describe how the temperature field could be examined in chambers with decreased and increased temperatures. Тhe presented approach has been demonstrated through a practical study of the freezer BEKO. The obtained results have been thoroughly analysed.

  References

   Issue

   BulTrans-2014, pp. 107, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU - Sofia, ISBN 1313-955Х

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание