Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Василев, Б. И.
Заглавие: ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА EGNOS
Ключови думи: спътникови навигационни системи, EGNOS, железопътен транспорт, точност,

Абстракт: Спътниковите навигационни системи получиха огромно приложение във всички видове транспорт -сухопътен, морски, въздушен и железопътен. В близките няколко години се очаква Европа да бъде обслужвана от три спътникови навигационни системи GPS, Galileo и ГЛОНАСС. Това определя и интереса към този тип навигация. В доклада се разглеждат възможностите за приложение на спътниковите навигационни системи в железопътния транспорт.

Библиография

  Издание

  BULTRANS'10, стр. стр. 252-256, 2010, България, Созопол, ТУ София, ISSN 1313-955X
  Autors: Krustev, O. M., Vasilev, B. I.
  Title: APPLICATION OF NAVIGATION EQUIPMENT EGNOSS IN RAILWAY
  Keywords: satellite navigation systems, EGNOS, rail transport, precision,

  Abstract: Satellite navigation systems have been widely used in all modes of transport - land, sea, air and rail. In the next few years Europe is expected to be served by three satellite navigation systems GPS, Galileo and GLONASS. This also determines the interest in this type of navigation. The report examines the capabilities of deploying satellite navigation systems in rail transport.

  References

   Issue

   BULTRANS'10, pp. 252-256, 2010, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание