Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Павлов, И.
Заглавие: СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ФАКТОРИ ВЪРХУ РАЗХОДА НА ЕНЕРГОРЕСУРС НА ДИЗЕЛОВИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 06 И 07
Ключови думи: енергоресурс,енерго-ефективно управление, локомотиви, маса на влаков състав

Абстракт: Представени са възможностите за изследване на влиянието на някои фактори, свързани с експлоатацията на две серии магистрални дизелови локомотиви, върху разхода на дизелово гориво. При изследването е използвана симулационната програма. Поучени са аналитични зависимости между разхода на енергоресурс и масата на влаковите състави, при движение по реални ж.п. участъци и използване на заложени в програмата енерго-ефективни алгоритми на управление.

Библиография

  Издание

  БУЛТРАНС'10, стр. стр. 248-251, 2010, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-955X
  Autors: Krastev, O. M., Pavlov, I.
  Title: SIMULATED MODELING ON THE IMPACT OF SOME OPERATING CONDITIONS ON THE FUEL CONSUMPTION OF DIESEL LOCOMOTIVES SERIES 06 AND 07
  Keywords: energy efficiency, energy-efficient management, locomotives, train mass

  Abstract: There are presented the possibilities to study the influence of some factors related to the operation of two series of highway diesel locomotives on the consumption of diesel fuel. The simulation program was used in the study. Analytical dependencies between the energy consumption and the mass of the train crews were studied, in case of real-life traffic. sections and use of energy efficient management algorithms in the program.

  References

   Issue

   BULTRANS'10, pp. 248-251, 2010, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание