Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А.
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ
Ключови думи: локомотиви, ремонт, оптимизиране.

Абстракт: Настоящият доклад е посветен на резултатите от извършен анализ на цялостното състояние на локомо- тивния парк в Българските държавни железници – Пътнически превози (БДЖ - ПП), по проект за оптимизиране му както и произтичащите от това изводи и препоръки за подобряване на цялостната работа на съществуващите локомотиви и в частност на ремонтната дейност, извършвана по тях.

Библиография

  Издание

  BulTrans-2012, стр. стр. 15,20, 2012, България, София, ТУ София, ISSN 1313-955X
  Autors: Velkov, K. H., Krustev, O. M., Stoilov, V. M., Damianov, B. A.
  Title: OPPORTUNITIES FOR IMPROVE LOCOMOTIVES MAINTENANCE
  Keywords: locomotives, maintenance, optimization

  Abstract: This paper is dedicated to the problems of the locomotives maintenance which belong to Bulgarian state railways (BDZ) – Passenger Transportation. The results of the analyses which were carried out is shown in the report. The authors also offer ways of developing of this process and make it better.

  References

   Issue

   BulTrans-2012, pp. 15,20, 2012, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в международен форум