Оригинал (Original)
Автори: Стефанов, И. Ж., Ташева, Р. П.
Заглавие: Оценка за оптималните стойности на параметрите на милисекундния пулсар XTEJ1807-294 според няколко основни модела
Ключови думи: пулсари, квазипериодични осцилации, рентгенови спектри

Абстракт: С помощта на седем различни геодезични модела е изследвана зависимостта между долната L и горната U от двете високи честоти на квазипериодични осцилации за маломасивния милисекунден пулсар XTEJ 1807-294.  хи-квадрат теста е използван за определяне на оптималните стойности на параметрите на неутронна звезда, която е централната част от двойната система.

Библиография

  Издание

  „Дни на физиката в ТУ-София”, 17-20 април 2019, том 11, стр. стр. 69, 2019, България, София, ИЗДАТЕЛСТВО НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ISBN ISSN 1313-9576

  Издателските права се държат от ИЗДАТЕЛСТВО НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

  Autors: Stefanov, I. Z., Tasheva, R. P.
  Title: Estimation of the optimal values of the parameters of the accreting millisecond pulsar XTEJ1807-294 according to several basic models
  Keywords: pulsars, quasi-periodic oscillations, X-ray spectra

  Abstract: The relation between the lower L and the upper U high frequencies of the quasiperiodic oscillations (QPOs) of the low mass millisecond pulsar XTEJ 1807-294 is investigated using seven different geodesic models. The chi-square test is the main tool utilized in order to assess the parameters of the neutron star component of the binary.

  References

   Issue

   Dni na fizikata v Tehnicheski universitet - Sofia, 17-20 April, 2019, vol. 11, pp. 69, 2019, Bulgaria, Sofia, Technical university of Sofia, ISBN ISSN 1313-9576

   Copyright ИЗДАТЕЛСТВО НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание