Оригинал (Original)
Автори: Острев, Н. П., Хаджийски, П. И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОНСТРУКТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА РАДИАТОРИТЕ НА МОЩНИ LED ОСВЕТИТЕЛИ
Ключови думи: светодиодно осветление, температурен анализ, CNC, производство

Абстракт: Настоящата разработка има за цел да покаже подход, по който конструкторите, разработващи мощни LED осветителни тела, трябва да се ръководят при определяне на конструктивните параметри на радиаторите. Разгледано е влиянието на височината на ребрата и разстоянието между тях чрез реализирането на пълен факторен експеримент. В резултат на изследването са получени зависимости, отнасящи се за конкретните условия, с помощта на които ще получаваме приблизителната температура на радиатора, променяйки конструктивните параметри.

Библиография

  Издание

  70 години МТФ, том 1, брой 1, стр. стр. 299-304, 2015, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 978-619-167-178-6

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ostrev, N. P., Hadjiiski, P. I.
  Title: EXAMINATION FOR DEFINING CONSTRUCTIVE PARAMETERS OF HEAT SINKS OF POWER LED LUMINAIRES
  Keywords: LED lighting, thermal analysis, CNC, manufacturing

  Abstract: This paper aims to show the approach that designers, who develop powerful LED luminaires, should follow when defines the design parameters of the heat sinks or heat sink part of the housing if they are combined. The influence of the height of the ribs and the distance between them is examined by implementing the full factorial experiment. As a result of the examination dependencies concerning the specific conditions were obtained. With their help the approximate temperature of the heat sink is calculated by changing the design parameters.

  References

   Issue

   70 years FIT, vol. 1, issue 1, pp. 299-304, 2015, Bulgaria, Sozopol, Tu-Sofia, ISBN 978-619-167-178-6

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум