Оригинал (Original)
Автори: Гешев, Д. Н.
Заглавие: ИЗИСКВАНИЯ НА JAR-FCL КЪМ ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА, НЕОБХОДИМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСБНОСТ НА ПИЛОТИ ЗА ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ
Ключови думи: JAR-FCL, пилот на самолет (хеликоптер), Организация за летателно обучение, Система за качество, Ръководство за обучение

Абстракт: Изложени са изискванията към организациите за летателно обучение за одобряване от авиационните власти на курсове за теоретично обучение на пилоти за гражданската авиация и към провеждането на изпитите за оценяване на теоретичната подготовка.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 28-31, 2009, България, Созопол
  Autors: GESHEV, D. N.
  Title: The JAR-FCL requirements for the theoretical training of the pilots for aquiring civil aviotin licence
  Keywords: JAR-FCL, airplane pilot (helicopter) flight training organization, Quality System, Management Training

  Abstract: Are presented the requirements to the Flying Traning Organisations for approval from Aviation Authority the theoretical courses for the civil aviation pilots .

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 28-31, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум