Оригинал (Original)
Автори: Коробко, И. Е., Маринова,П.
Заглавие: ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ КОНФЛИКТИ
Ключови думи: краткосрочен конфликт вероятност за конфликт, многокритериална оптимизация, прогноза

Абстракт: Анализ на методологията за откриване на краткосрочни конфликти в съществуващите алгоритми за откриване на конфликти и мотивиране на необходимостта от използването на оптимизация на алгоритмите по повече от един критерии.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 40-43, 2009, България, Созопол
  Autors: KOROBKO, I. E., MARINOVA,P.
  Title: REASONS FOR MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF SHORT TERM CONFLICT DETECTION PROCESS
  Keywords: short conflict probability of conflict, multiobjective optimization, prediction

  Abstract: This paper presents an analysis of short term conflict detection methods that are in use in current algorithms for conflict detection and gives some arguments using multicriteria optimization.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 40-43, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум