Оригинал (Original)
Автори: Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ КОМФОРТА НА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ С РАМЕННО ОКАЧВАНЕ ОТЧИТАЙКИ НАДПОДРЕСОРЕНИТЕ МАСИ
Ключови думи: механо-математичен модел, трептения, собствени честоти, комфорт

Абстракт: Изследвано е динамичното поведение на автомобил с еднораменно независимо окачване. За описване на механичната система са използвани методите на матричната механика. Резултатите от числените изследвания показват законите за движение на подресорените, неподресорените и надподресорените маси (седалките и пътниците върху тях), техните собствени честоти и ускоренията им при принудени трептения. Направено е обобщение на матриците на масите, на еластичностите и на демпфирането при различен брой седалки на превозното средство.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 123-128, 2010, България, Созопол
  Autors: KUNCHEV, L. P., PAVLOV, N. L.
  Title: MODELING DRIVE COMFORT OF A CAR WITH FULL ARM SUSPENSIONS TAKING ACCOUNT MASSES OVER SUSPENDED
  Keywords: mechano-mathematical model, oscillation, frequencies own, comfort

  Abstract: Studied the dynamic behavior of the car with independent suspension sweep. To describe the mechanical system using the methods of matrix mechanics. The results of numerical studies suggest the laws of motion of the sprung, and unsprung masses nadpodresorenite (and passengers seats on them), their own frequencies and accelerations in their forced oscillations. Made a summary matrix of the masses, elasticity and damping depending on the number of seats of the vehicle.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 123-128, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум