Оригинал (Original)
Автори: Лазов, Л. Д.
Заглавие: МОДУЛЕН МНОГОКАНАЛЕН ТЕНЗОМЕТРИЧЕН УСИЛВАТЕЛ
Ключови думи: Тензометрия, Измерване на напрежения и деформации, Многоканален усилвател

Абстракт: Разработен е 8-канален модул на тензиометричен усилвател, който може да се вгражда в многоканална тензометрична апаратура. Изработен е експериментален модел и програмен продукт за неговото управление. Модулът и програмният продукт са съобразени с възможността за изграждане на компактен 32 канален тензометричен, усилвател захранвана от акумулатор. Характеристиките на създадения модул са изследвани експериментално. Те отговарят на клас 0,1, което осигурява използването му за изследване на деформации и напрежения в реални конструкции и вграждане в индустриални контролери.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 173-176, 2010, България, Созопол
  Autors: LAZOV, L. D.
  Title: MODULAR MULTY CHANEL STRAIN GUAGE AMPLIFIER
  Keywords: Strain gauge method; Stress and strains measurements; Strength; Multichannel amplifier

  Abstract: The paper presents multichannel strain gauge amplifier consisting of 8-channel modulus. Special software controlling the device was developed and tested. The modulus and software allow building of up to four modular 32 channel compact amplifier with battery supply. The characteristics of the developed modulus were experimentally investigated. The modulus fulfill the requirements for 0,1 accuracy class and can be used to measure strains and stresses in real structures as well as to be mounted in industrial controllers.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 173-176, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум