Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Чанков, Е. С., Георгиева,К.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИЯ ПОДХОД ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЯКОСТТА НА ВАГОННИ КОШОВЕ
Ключови думи: вагон, якостен анализ, метод на крайните елементи

Абстракт: Предложена е методика за прилагане на сравнителния подход за доказване на якостта на вагонни кошове без изпитване на конструкцията. Анализирани са проблемите за прилагане на подхода и са предложени конкретни решения. Методиката е приложена при сравнителния анализ на две разновидности на рамата на платформен вагон серия Rns – едната стандартизирана по ERRI и втора, разработена от ТРАНСВАГОН АД. Напреженията и преместванията са получени по теоретичен път по метода на крайните елементи. Използван е програмният продукт COSMOS/M

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 279-283, 2010, България, Созопол
  Autors: STOILOV, V. M., SLAVCHEV, S. S., CHANKOV, E. S., GEORGIEVA,K.
  Title: Proof of the strength of the frame of a flat wagon Rns through comparative approach
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 279-283, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум