Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И.
Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА ЗАКРЕПВАНЕТО И НАТОВАРВАНЕТО ВЪРХУ НАПРЕЖЕНИЯТА В ПОДВИЖНАТА СКОБА НА ДИСКОВ СПИРАЧЕН МЕХАНИЗЪМ
Ключови думи:

Абстракт: В работата чрез якостен анализ по метода на крайните елементи се изследват особеностите при закрепването и натоварването на подвижната скоба на дискови спирачни механизми. Изследванията са реализирани с програмата CosmosWorks’2006. Представени са и са анализирани резултати от якостния анализ в няколко характерни зони при различни гранични условия.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 129-136, 2010, България, Созопол
  Autors: NEDELCHEV, K. I.
  Title: INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE BOUNDARY CONDITIONS ON STRESS DISTRIBUTION IN THE FREE CALIPER OF A DISC BRAKES MECHANISM
  Keywords: disc brake mechanism, stress analysis, boundary conditions, Finite Element Method

  Abstract: The present work deals with the peculiarities of the boundary conditions of the free caliper of the disc breaks mechanism at the stress analysis using the finite elements method. The stress analysis is realized by the program CosmosWorks2006. Several boundary conditions have been investigated corresponding to the real boundary conditions. The results from the strength analysis in several characteristic zones at the different boundary conditions are presented.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 129-136, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум