Оригинал (Original)
Автори: Ангелов,И., Славов,В., Читаков, С. Б.
Заглавие: ДИНАМИКА НА МАНИПУЛАТОР „ВЕРСО”
Ключови думи: динамика, манипулатори

Абстракт: В тази работа се изследва динамиката на манипулатор „Версо”. Отчетени са масите mi, масовите инерционни тензори Ji, геометрията и кинематичните характеристики на манипулатора. На основата на методите на матричната механика е съставена нелинейна матрична система диференциални уравнения, описващи динамиката на манипулатора.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 152-155, 2010, България, Созопол
  Autors: ANGELOV,I., SLAVOV,V,., TCHITAKOV, S. B.
  Title:
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 152-155, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум