Оригинал (Original)
Автори: Боянов,Ю., Момов, А. Л.
Заглавие: ОТ ЕРГОНОМИЯ КЪМ ЕРГОНОМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИСПЕЧЕРСКОТО РАБОТНО МЯСТО В ТРАНСПОРТА
Ключови думи: ергономия, ергономично моделиране, модел, диспечер, транспорт

Абстракт: Докладът разглежда проблемите засягащи трудовият процес на диспечерското работно място в транспорта от страна на Ергономията. Във въвеждащата част на разработката са поставени въпросите за натоварването на диспечерите в транспорта, като е и въведена и изяснена необходимата ни тереминология за решаване на проблема. Направен е плавен преход към определянето на основните източници на натоварване при диспечерите, като след тяхното определяне и изясняване на проблематиката им е представен обобщен ергономичен модел на диспечерското работно място. Съответният обобщен ергономичен модел не е крайната точка на проблема с ергономичното моделиране, той представлява отправна посока за бъдещи изследвания за моделирането на диспечерските работни места.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 294-297, 2010, България, Созопол
  Autors: BOYANOV,J., MOMOV, A. L.
  Title: FROM ERGONOMICS TO ERGONOMICS DESIGN OF DISPATCHER,S WORKING PLACE IN TRANSPORT
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 294-297, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум