Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., С. П.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ И ТОВА В ЗАПАСНИЯ РЕЗЕРВОАР
Ключови думи: влакови спирачни системи, сгъстен въздух, стенд за газо-динаминчи изследвания

Абстракт: Проведени са изпитвания на "Стенд за газо-динамични изследвания на влакови спирачни системи" и снети данни за наляганията в автоматичната спирачна система на влака. С цел точното определяне на разходите на сгъстен въздух в пневматичната система на влака е уточнена функционалната връзка между наляганиято в спирачните цилиндри и наляганието в запасния резервоар.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 245-247, 2010, България, Созопол
  Autors: VELKOV, K. H., PURGIC, S.
  Title: INVESTIGATION OF THE FUNCTIONAL CONNECTION BETWEEN THE PRESSURE IN THE BRAKE CYLINDERS AND IN THE SUPPLY AIR RESERVOIRS
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 245-247, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум