Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х.
Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА СПИРАЧНИЯ ПРОЦЕС ВЪРХУ ВЕРТИКАЛНОТО НАТОВАРВАНЕ НА ВАГОННИТЕ КОЛЕЛА
Ключови думи: вагони, колооси, процес на спиране

Абстракт: Настоящият доклад е посветен на преразпределението на вертикалното натоварване на вагонните колела в режим на спиране. Изведени са зависимости за определяне промяната в натоварването, спомагащи и за анализирането на протичащите процеси

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 242-244, 2010, България, Созопол
  Autors: VELKOV, K. H.
  Title: IMPACT OF THE BRAKING PROCESS ON THE WAGON’S VERTICAL WHEEL FORCE
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 242-244, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум