Оригинал (Original)
Автори: Мухтаров, И. В., Лазов, Л. Д., Кузманова,И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ В ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЕН ТРЪБЕН ЕЛЕМЕНТ
Ключови думи: Заваръчни симулации, Метод на крайните елементи, Температурно поле, Заваръчни напрежения, електродъгово заваряване

Абстракт: С програмния пакет ANSYS са решени топлинната и якостно-деформационната задача за числено определяне на температурното поле, напреженията и деформациите при електродъгово заваряване с двуслоен челен шев на тръбен елемент с дебелина 6 mm от стомана S275JR. Разгледани са специфични особености на компютърния модел използващ двойно елипсоиден топлинен източник. Предложен е метод за измерване на напреженията и деформациите с тензометрични възприематели и цифров микроскоп. Анализът на числените резултати получени с разработения модел показва неговата добра работоспособност.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 177-180, 2010, България, Созопол
  Autors: MUHTAROV, I. V., LAZOV, L. D., KUZMANOVA,I.
  Title: INVESTIGATION OF THE SRESSES AND STRAINS IN PIPE ELEMENT SUBJECT TO ARC WELDING
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 177-180, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум