11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
701 Генинска, Е. Г., Незнакомова, М. П., Определяне на влиянието на вида на добавката върху повърхностното напрежение на разтвори предназначени за електроовлакняване (2012)
702 Събева Г.П., Цветков Н.С., Бойчева, С. В., Гаджанов, П. Г., Станков, Н. Б., Изследвания за определяне на гориво- техническите характеристики на продукти от растителна биомаса (2012)
703 Кирилов С. М., Младенов, В. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕРИГА С ЕДИН МЕМРИСТОР И ИДЕАЛЕН ИЗТОЧНИК НА СИНУСОИДАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ (2012)
704 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov,G., High Energy Cosmic Rays Detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part II. Time and Amplitude Dependencies of the Signals on the Geometry of the Detector Cluster (2012)
705 Димитров, К. П., Петрова С. Т., Лазарова Н. Д., Рахнев, И. Р., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИЗУАЛНИЯТ ОГЛЕД ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПЛЕТАЧНИ ИГЛИ ОТ КРЪГЛОПЛЕТАЧНИ МАШИНИ (2011)
706 Димитров, К. П., Цонева, М. М., Рахнев, И. Р., Кинематичен анализ на движението на иглите при кръглоплетачна машина (2011)
707 Рахнев, И. Р., Цонева, М. М., Димитров, К. П., Анализ на движението на механизма на повлекателно кросно на тъкачен стан с гъвкави рапири ”VAMATEX – LEONARDO” (2012)
708 Хараламбус, А. С., Славов С. Н., Димитров, К. П., Рахнев, И. Р., Класификация на дефектите получени при плетене на плетива на напречно кръглоплетачни машини (2012)
709 Рахнев, И. Р., Димитров, К. П., НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА МЕХАНИЧНИТЕ АВАРИИ В ТЪКАЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО (2012)
710 Николчева, Г. И., Ликов, И. Д., Компютърно моделиране на винтови свредла заточени по конусно-винтова повърхнина (2012)
711 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov, G., High Energy Cosmic Rays detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part III. Capture and processing of the detector output signals (2012)
712 Наков, О. Н., Гоцева, Д. А., Станков, И. С., Study the Time of Access to Data in Heterogeneous Databases (2012)
713 Georgieva, B. G., TEORETICAL ASPECTS OF ENGINEERING DESIGN (2012)
714 Наков, О. Н., Лазарова-Мицева, М. К., Станков, И. С., ГАДЖЕВ Д., МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПОДОБИЕ И ОТКРИВАНЕ НА СХОДНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2012)
715 Ivanov S. C., Tanev I. P., Active control of a driving circuit by a derivative with respect to DI/DT of the output current (2012)
716 Nakov, O. N., Mihaylova, E. M., Lazarova, M. K., Mladenov, V. M., Parallel Image Stitching Based on Multithreaded Processing on GPU (2018)
717 Цонов Л А., Тодоров, Т. С., Определяне на основните характеристики на механични импулсни предавки (2012)
718 Ochkova, E. D., ECLECTICISM OF CHOICE OR EMOTION BY CONTRAST (2012)
719 Djamiykov, T. S., Lazarov T.N., CMOS image sensors for measuring applications (2012)
720 Lazarov T.N., Djamiykov, T. S., Methods for increasing the performance of image processing system (2012)
721 Комсалов Г В., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., Optimisation procedure for determination of the optimal parallel lines for 110 KV electric power distribution systems (2012)
722 Nikolov, S., Sinapov, P. V., Kralov, I. M., Ignatov, I. P., An analytical study of the dual mass mechanical system stability (2011)
723 Mikhov, M. R., Stanchev, G. S., Stoianov, N. L., Doichev, Z. D., Arnaudov, R. I., An Application of Wireless Standards for Remote Monitoring of Electric Drive Systems (2012)
724 Stoianov, N. L., Mikhov, M. R., Stanchev, G. S., Arnaudov, R. I., Remote Wireless Monitoring of an Electric Drive System (2012)
725 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., INTERACTIVE SOFTWARE SYSTEM FOR MULTICRITERIA CHOOSING OF THE (2012)
726 Гишин, С., С., Стоянов, Н., Л., Дойчев, З., Арнаудов, Р. И., Интелигентна Система за Тестване и Мониторинг на Химически Източници на Енергия (2012)
727 Тонгов, М. Т., Симеонова Т. В., ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА СЛОЕВЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ПЛАЗМЕНО ПРЕТОПЯВАНЕ (2013)
728 Teliatinova, R. S., Marinov, O. P., Web based face to face e-Governance Systems (2012)
729 Колева, П. Х., Когнитивни и Игрови Подходи при Управление на Ресурси в Телекомуникационни Мрежи от Ново Поколение (2012)
730 Koleva, P. H., Asenov O., Poulkov, V. K., Upstream Power Control for Digital Subscriber Lines (2012)
731 Иванова-Василева, С. Л., РОЛЯТА НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ИМ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСИ ЗА НОВИ СИСТЕМИ (2012)
732 Пенчев, В. П., Туджаров, Б. Н., „CLOUD” СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ, АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТНО – ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ (2012)
733 Червендинев, Г. П., Възможности за прилагане на метода Quality Function Deployment (QFD) в обучението на студенти. (2012)
734 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., Исполджийска Х.Г., Опитно определяне на курсовата устойчивост на автомобил (2012)
735 Kunchev, L. P., Izpoldzhiyska Hr. G., RESEARCH OF VEHICLES DIRECTIONAL STABILITY (2012)
736 Димитрова, П. А., ПЛАСТИЧНИЯТ СТИЛ В МОДАТА НА 21 ВЕК (2012)
737 Иванова-Христова, М. И., ИНТЕЛЕКТ И ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА (2012)
738 Дяков, Д. И., Искра Веселинова Гърньовска., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РОТАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ (2012)
739 Todorov, M. D., Dobrev I.K., Massouh F., Velkova C.V., AEROELASTIC INVESTIGATION OF HINGELESS HELICOPTER ROTOR IN HOVER (2012)
740 Todorov, M. D., Dobrev I.K., Massouh F., Velkova C.V., AN INVESTUGATION OF THE MOTION OF A HELICOPTER ROTOR WITH FLAPPING AND LEAD/LAG HINGES IN HOVER (2012)
741 Velkova C.V., Dobrev I.K., Todorov, M. D., Massouh F., APPROACH FOR NUMERICAL MODELING OF AIRFOIL DYNAMIC STALL (2012)
742 Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Синапов, П. В., Неделчев, К. И., ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА ПЛОЧА (2012)
743 Костов, И. Й., Шабан Узунов., Теодора Ангелова., Ембие Мустафа., Теоретичен анализ и моделиране на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания (2012)
744 Shopov, M. P., Spasov, G. V., Petrova, G. I., Modeling and analysis of the gateway node in body sensor networks (2012)
745 Костов, И. Й., ДЕСИСЛАВ БЕЛЕВ., НАДЯ СПАСОВА., ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕВЕРСИВНИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛИТЕ (2009)
746 Костов, И. Й., Кирилов К., Цветкова Ж., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ МАГНИТЕН ПОТОК В АСИНХРОННИ СКАЛАРНО УПРАВЛЯВАНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2009)
747 Kakanakov, N. R., Shopov, M. P., Using GNU/Linux Tools for Creating ARM9-based Embedded Applications (2012)
748 Костов, И. Й., Кирилов К., Цветков Ж., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА НАМИРАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЗАМЕСТВАЩАТА СХЕМА НА АСИНХРОНEН ДВИГАТЕЛ (2009)
749 Костов, И. Й., Спиров Д., АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗАХРАНВАНЕТО В ЧЕСТОТНИ АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2011)
750 Костов, И. Й., Кутрянски, К. П., Сувариев В., МОДЕЛИРАНЕ НА РЕГЕНЕРАТИВНО СПИРАНЕ В АСИНХРОННИ ЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2009)