10775

Публикации
Publications

1526

Автори
Autors

10776

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
701 Събева Г.П., Цветков Н.С., Бойчева, С. В., Гаджанов, П. Г., Станков, Н. Б., Изследвания за определяне на гориво- техническите характеристики на продукти от растителна биомаса (2012)
702 Кирилов С. М., Младенов, В. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕРИГА С ЕДИН МЕМРИСТОР И ИДЕАЛЕН ИЗТОЧНИК НА СИНУСОИДАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ (2012)
703 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov,G., High Energy Cosmic Rays Detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part II. Time and Amplitude Dependencies of the Signals on the Geometry of the Detector Cluster (2012)
704 Димитров, К. П., Петрова С. Т., Лазарова Н. Д., Рахнев, И. Р., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИЗУАЛНИЯТ ОГЛЕД ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПЛЕТАЧНИ ИГЛИ ОТ КРЪГЛОПЛЕТАЧНИ МАШИНИ (2011)
705 Димитров, К. П., Цонева, М. М., Рахнев, И. Р., Кинематичен анализ на движението на иглите при кръглоплетачна машина (2011)
706 Рахнев, И. Р., Цонева, М. М., Димитров, К. П., Анализ на движението на механизма на повлекателно кросно на тъкачен стан с гъвкави рапири ”VAMATEX – LEONARDO” (2012)
707 Хараламбус, А. С., Славов С. Н., Димитров, К. П., Рахнев, И. Р., Класификация на дефектите получени при плетене на плетива на напречно кръглоплетачни машини (2012)
708 Рахнев, И. Р., Димитров, К. П., НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА МЕХАНИЧНИТЕ АВАРИИ В ТЪКАЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО (2012)
709 Николчева, Г. И., Ликов, И. Д., Компютърно моделиране на винтови свредла заточени по конусно-винтова повърхнина (2012)
710 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov, G., High Energy Cosmic Rays detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part III. Capture and processing of the detector output signals (2012)
711 Наков, О. Н., Гоцева, Д. А., Станков, И. С., Study the Time of Access to Data in Heterogeneous Databases (2012)
712 Georgieva, B. G., TEORETICAL ASPECTS OF ENGINEERING DESIGN (2012)
713 Наков, О. Н., Лазарова-Мицева, М. К., Станков, И. С., ГАДЖЕВ Д., МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПОДОБИЕ И ОТКРИВАНЕ НА СХОДНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2012)
714 Ivanov S. C., Tanev I. P., Active control of a driving circuit by a derivative with respect to DI/DT of the output current (2012)
715 Nakov, O. N., Mihaylova, E. M., Lazarova, M. K., Mladenov, V. M., Parallel Image Stitching Based on Multithreaded Processing on GPU (2018)
716 Цонов Л А., Тодоров, Т. С., Определяне на основните характеристики на механични импулсни предавки (2012)
717 Ochkova, E. D., ECLECTICISM OF CHOICE OR EMOTION BY CONTRAST (2012)
718 Djamiykov, T. S., Lazarov T.N., CMOS image sensors for measuring applications (2012)
719 Lazarov T.N., Djamiykov, T. S., Methods for increasing the performance of image processing system (2012)
720 Комсалов Г В., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., Optimisation procedure for determination of the optimal parallel lines for 110 KV electric power distribution systems (2012)
721 Nikolov, S., Sinapov, P. V., Kralov, I. M., Ignatov, I. P., An analytical study of the dual mass mechanical system stability (2011)
722 Mikhov, M. R., Stanchev, G. S., Stoianov, N. L., Doichev, Z. D., Arnaudov, R. I., An Application of Wireless Standards for Remote Monitoring of Electric Drive Systems (2012)
723 Stoianov, N. L., Mikhov, M. R., Stanchev, G. S., Arnaudov, R. I., Remote Wireless Monitoring of an Electric Drive System (2012)
724 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., INTERACTIVE SOFTWARE SYSTEM FOR MULTICRITERIA CHOOSING OF THE (2012)
725 Гишин, С., С., Стоянов, Н., Л., Дойчев, З., Арнаудов, Р. И., Интелигентна Система за Тестване и Мониторинг на Химически Източници на Енергия (2012)
726 Тонгов, М. Т., Симеонова Т. В., ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА СЛОЕВЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ПЛАЗМЕНО ПРЕТОПЯВАНЕ (2013)
727 Teliatinova, R. S., Marinov, O. P., Web based face to face e-Governance Systems (2012)
728 Колева, П. Х., Когнитивни и Игрови Подходи при Управление на Ресурси в Телекомуникационни Мрежи от Ново Поколение (2012)
729 Koleva, P. H., Asenov O., Poulkov, V. K., Upstream Power Control for Digital Subscriber Lines (2012)
730 Иванова-Василева, С. Л., РОЛЯТА НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ИМ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСИ ЗА НОВИ СИСТЕМИ (2012)
731 Пенчев, В. П., Туджаров, Б. Н., „CLOUD” СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ, АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТНО – ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ (2012)
732 Червендинев, Г. П., Възможности за прилагане на метода Quality Function Deployment (QFD) в обучението на студенти. (2012)
733 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., Исполджийска Х.Г., Опитно определяне на курсовата устойчивост на автомобил (2012)
734 Kunchev, L. P., Izpoldzhiyska Hr. G., RESEARCH OF VEHICLES DIRECTIONAL STABILITY (2012)
735 Димитрова, П. А., ПЛАСТИЧНИЯТ СТИЛ В МОДАТА НА 21 ВЕК (2012)
736 Иванова-Христова, М. И., ИНТЕЛЕКТ И ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА (2012)
737 Дяков, Д. И., Искра Веселинова Гърньовска., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РОТАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ (2012)
738 Todorov, M. D., Dobrev I.K., Massouh F., Velkova C.V., AEROELASTIC INVESTIGATION OF HINGELESS HELICOPTER ROTOR IN HOVER (2012)
739 Todorov, M. D., Dobrev I.K., Massouh F., Velkova C.V., AN INVESTUGATION OF THE MOTION OF A HELICOPTER ROTOR WITH FLAPPING AND LEAD/LAG HINGES IN HOVER (2012)
740 Velkova C.V., Dobrev I.K., Todorov, M. D., Massouh F., APPROACH FOR NUMERICAL MODELING OF AIRFOIL DYNAMIC STALL (2012)
741 Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Синапов, П. В., Неделчев, К. И., ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА ПЛОЧА (2012)
742 Костов, И. Й., Шабан Узунов., Теодора Ангелова., Ембие Мустафа., Теоретичен анализ и моделиране на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания (2012)
743 Shopov, M. P., Spasov, G. V., Petrova, G. I., Modeling and analysis of the gateway node in body sensor networks (2012)
744 Костов, И. Й., ДЕСИСЛАВ БЕЛЕВ., НАДЯ СПАСОВА., ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕВЕРСИВНИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛИТЕ (2009)
745 Костов, И. Й., Кирилов К., Цветкова Ж., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ МАГНИТЕН ПОТОК В АСИНХРОННИ СКАЛАРНО УПРАВЛЯВАНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2009)
746 Kakanakov, N. R., Shopov, M. P., Using GNU/Linux Tools for Creating ARM9-based Embedded Applications (2012)
747 Костов, И. Й., Кирилов К., Цветков Ж., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА НАМИРАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЗАМЕСТВАЩАТА СХЕМА НА АСИНХРОНEН ДВИГАТЕЛ (2009)
748 Костов, И. Й., Спиров Д., АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗАХРАНВАНЕТО В ЧЕСТОТНИ АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2011)
749 Костов, И. Й., Кутрянски, К. П., Сувариев В., МОДЕЛИРАНЕ НА РЕГЕНЕРАТИВНО СПИРАНЕ В АСИНХРОННИ ЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2009)
750 Kostov, I. J., Rangelova, V. J., POWER FACTOR DETERMINATION OF INDUCTION MOTOR FREQUENCY CONTROLLED DRIVES (2010)