8636

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8637

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
701 Наков, О. Н., Гоцева, Д. А., Станков, И. С., Study the Time of Access to Data in Heterogeneous Databases (2012)
702 Georgieva, B. G., TEORETICAL ASPECTS OF ENGINEERING DESIGN (2012)
703 Наков, О. Н., Лазарова-Мицева, М. К., Станков, И. С., ГАДЖЕВ Д., МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПОДОБИЕ И ОТКРИВАНЕ НА СХОДНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2012)
704 Ivanov S. C., Tanev I. P., Active control of a driving circuit by a derivative with respect to DI/DT of the output current (2012)
705 Nakov, O. N., Mihaylova, E. M., Lazarova, M. K., Mladenov, V. M., Parallel Image Stitching Based on Multithreaded Processing on GPU (2018)
706 Цонов Л А., Тодоров, Т. С., Определяне на основните характеристики на механични импулсни предавки (2012)
707 Ochkova, E. D., ECLECTICISM OF CHOICE OR EMOTION BY CONTRAST (2012)
708 Djamiykov, T. S., Lazarov T.N., CMOS image sensors for measuring applications (2012)
709 Lazarov T.N., Djamiykov, T. S., Methods for increasing the performance of image processing system (2012)
710 Комсалов Г В., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., Optimisation procedure for determination of the optimal parallel lines for 110 KV electric power distribution systems (2012)
711 Nikolov, S., Sinapov, P. V., Kralov, I. M., Ignatov, I. P., An analytical study of the dual mass mechanical system stability (2011)
712 Mikhov, M. R., Stanchev, G. S., Stoianov, N. L., Doichev, Z. D., Arnaudov, R. I., An Application of Wireless Standards for Remote Monitoring of Electric Drive Systems (2012)
713 Stoianov, N. L., Mikhov, M. R., Stanchev, G. S., Arnaudov, R. I., Remote Wireless Monitoring of an Electric Drive System (2012)
714 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., INTERACTIVE SOFTWARE SYSTEM FOR MULTICRITERIA CHOOSING OF THE (2012)
715 Гишин, С., С., Стоянов, Н., Л., Дойчев, З., Арнаудов, Р. И., Интелигентна Система за Тестване и Мониторинг на Химически Източници на Енергия (2012)
716 Тонгов, М. Т., Симеонова Т. В., ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА СЛОЕВЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ПЛАЗМЕНО ПРЕТОПЯВАНЕ (2013)
717 Teliatinova, R. S., Marinov, O. P., Web based face to face e-Governance Systems (2012)
718 Колева, П. Х., Когнитивни и Игрови Подходи при Управление на Ресурси в Телекомуникационни Мрежи от Ново Поколение (2012)
719 Koleva, P. H., Asenov O., Poulkov, V. K., Upstream Power Control for Digital Subscriber Lines (2012)
720 Иванова-Василева, С. Л., РОЛЯТА НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ИМ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСИ ЗА НОВИ СИСТЕМИ (2012)
721 Пенчев, В. П., Туджаров, Б. Н., „CLOUD” СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ, АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТНО – ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ (2012)
722 Червендинев, Г. П., Възможности за прилагане на метода Quality Function Deployment (QFD) в обучението на студенти. (2012)
723 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., Исполджийска Х.Г., Опитно определяне на курсовата устойчивост на автомобил (2012)
724 Kunchev, L. P., Izpoldzhiyska Hr. G., RESEARCH OF VEHICLES DIRECTIONAL STABILITY (2012)
725 Димитрова, П. А., ПЛАСТИЧНИЯТ СТИЛ В МОДАТА НА 21 ВЕК (2012)
726 Иванова-Христова, М. И., ИНТЕЛЕКТ И ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА (2012)
727 Дяков, Д. И., Искра Веселинова Гърньовска., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РОТАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ (2012)
728 Todorov, M. D., Dobrev I.K., Massouh F., Velkova C.V., AEROELASTIC INVESTIGATION OF HINGELESS HELICOPTER ROTOR IN HOVER (2012)
729 Todorov, M. D., Dobrev I.K., Massouh F., Velkova C.V., AN INVESTUGATION OF THE MOTION OF A HELICOPTER ROTOR WITH FLAPPING AND LEAD/LAG HINGES IN HOVER (2012)
730 Velkova C.V., Dobrev I.K., Todorov, M. D., Massouh F., APPROACH FOR NUMERICAL MODELING OF AIRFOIL DYNAMIC STALL (2012)
731 Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Синапов, П. В., Неделчев, К. И., ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА ПЛОЧА (2012)
732 Костов, И. Й., Шабан Узунов., Теодора Ангелова., Ембие Мустафа., Теоретичен анализ и моделиране на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания (2012)
733 Shopov, M. P., Spasov, G. V., Petrova, G. I., Modeling and analysis of the gateway node in body sensor networks (2012)
734 Костов, И. Й., ДЕСИСЛАВ БЕЛЕВ., НАДЯ СПАСОВА., ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕВЕРСИВНИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛИТЕ (2009)
735 Костов, И. Й., Кирилов К., Цветкова Ж., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ МАГНИТЕН ПОТОК В АСИНХРОННИ СКАЛАРНО УПРАВЛЯВАНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2009)
736 Kakanakov, N. R., Shopov, M. P., Using GNU/Linux Tools for Creating ARM9-based Embedded Applications (2012)
737 Костов, И. Й., Кирилов К., Цветков Ж., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА НАМИРАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЗАМЕСТВАЩАТА СХЕМА НА АСИНХРОНEН ДВИГАТЕЛ (2009)
738 Костов, И. Й., Спиров Д., АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗАХРАНВАНЕТО В ЧЕСТОТНИ АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2011)
739 Костов, И. Й., Кутрянски, К. П., Сувариев В., МОДЕЛИРАНЕ НА РЕГЕНЕРАТИВНО СПИРАНЕ В АСИНХРОННИ ЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2009)
740 Kostov, I. J., Rangelova, V. J., POWER FACTOR DETERMINATION OF INDUCTION MOTOR FREQUENCY CONTROLLED DRIVES (2010)
741 Костов, И. Й., Запрянов Г., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА АСИНХРОННА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАСКАДА В РЕЖИМ НА МДЗ (2009)
742 Kostov, I. J., Spasov, V. K., Rangelova, V. J., APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF INDUCTION MOTORS (2009)
743 Спасов, В. К., Костов, И. Й., Шишкова С., Сравнителен анализ на методите за изчисляване на сила в 2d МКЕ (2005)
744 Мишков, Р. Л., Костов, И. Й., Nonlinear state space models of the generalized induction electromechanical converter based on a stationary coordinate frame (2005)
745 Киров, В. И., Янакиев О. Б., Неделчев, К. И., Методика за идентификация на състоянието на кормилни уредби с хидравлично усилване тип зъбна рейка (2012)
746 Полихронов, Г. Т., Неделчев, К. И., Кралов, И. М., Геометричен синтез на местоположението на допълнителната маса върху тънкостенна плоча с цел изменение на определени собствени честоти при различни гранични условия (2012)
747 Неделчев, К. И., Полихронов, Г. Т., Кралов, И. М., Синтез на масовите и инерционните параметри на допълнителна маса с цел максимално изменение на определени собствени честоти на тънкостенни плочи (2008)
748 Неделчев, К. И., Изследване влиянието на системите за активно регулиране на скоростта на автомобилите върху пропускателната способност на светофарна уредба (2010)
749 Костов, И. Й., Мишков, Р. Л., ОПТИМИЗАЦИЯ НА КЛАС АСИНХРОННИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ И ФАКТОР НА МОЩНОСТТА (2006)
750 Костов, И. Й., Мишков, Р. Л., ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУВХОДОВА НЕЛИНЕЙНА СИСТЕМА (2008)