6599

Публикации
Publications

14179

Автори
Autors

6600

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
701 Ochkova, E. D., ECLECTICISM OF CHOICE OR EMOTION BY CONTRAST (2012)
702 Djamiykov, T. S., Lazarov T.N., CMOS image sensors for measuring applications (2012)
703 Lazarov T.N., Djamiykov, T. S., Methods for increasing the performance of image processing system (2012)
704 Комсалов Г В., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., Optimisation procedure for determination of the optimal parallel lines for 110 KV electric power distribution systems (2012)
705 Nikolov, S., Sinapov, P. V., Kralov, I. M., Ignatov, I. P., An analytical study of the dual mass mechanical system stability (2011)
706 Mikhov, M. R., Stanchev, G. S., Stoianov, N. L., Doichev, Z. D., Arnaudov, R. I., An Application of Wireless Standards for Remote Monitoring of Electric Drive Systems (2012)
707 Stoianov, N. L., Mikhov, M. R., Stanchev, G. S., Arnaudov, R. I., Remote Wireless Monitoring of an Electric Drive System (2012)
708 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., INTERACTIVE SOFTWARE SYSTEM FOR MULTICRITERIA CHOOSING OF THE (2012)
709 Гишин, С., С., Стоянов, Н., Л., Дойчев, З., Арнаудов, Р. И., Интелигентна Система за Тестване и Мониторинг на Химически Източници на Енергия (2012)
710 Тонгов, М. Т., Симеонова Т. В., ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА СЛОЕВЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ПЛАЗМЕНО ПРЕТОПЯВАНЕ (2013)
711 Teliatinova, R. S., Marinov, O. P., Web based face to face e-Governance Systems (2012)
712 Колева, П. Х., Когнитивни и Игрови Подходи при Управление на Ресурси в Телекомуникационни Мрежи от Ново Поколение (2012)
713 Koleva, P. H., Asenov O., Poulkov, V. K., Upstream Power Control for Digital Subscriber Lines (2012)
714 Иванова-Василева, С. Л., РОЛЯТА НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ИМ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСИ ЗА НОВИ СИСТЕМИ (2012)
715 Пенчев, В. П., Туджаров, Б. Н., „CLOUD” СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ, АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТНО – ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ (2012)
716 Червендинев, Г. П., Възможности за прилагане на метода Quality Function Deployment (QFD) в обучението на студенти. (2012)
717 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., Исполджийска Х.Г., Опитно определяне на курсовата устойчивост на автомобил (2012)
718 Kunchev, L. P., Izpoldzhiyska Hr. G., RESEARCH OF VEHICLES DIRECTIONAL STABILITY (2012)
719 Димитрова, П. А., ПЛАСТИЧНИЯТ СТИЛ В МОДАТА НА 21 ВЕК (2012)
720 Иванова-Христова, М. И., ИНТЕЛЕКТ И ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА (2012)
721 Todorov, M. D., Dobrev I.K., Massouh F., Velkova C.V., AEROELASTIC INVESTIGATION OF HINGELESS HELICOPTER ROTOR IN HOVER (2012)
722 Todorov, M. D., Dobrev I.K., Massouh F., Velkova C.V., AN INVESTUGATION OF THE MOTION OF A HELICOPTER ROTOR WITH FLAPPING AND LEAD/LAG HINGES IN HOVER (2012)
723 Velkova C.V., Dobrev I.K., Todorov, M. D., Massouh F., APPROACH FOR NUMERICAL MODELING OF AIRFOIL DYNAMIC STALL (2012)
724 Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Синапов, П. В., Неделчев, К. И., ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА ПЛОЧА (2012)
725 Костов, И. Й., Шабан Узунов., Теодора Ангелова., Ембие Мустафа., Теоретичен анализ и моделиране на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания (2012)
726 Shopov, M. P., Spasov, G. V., Petrova, G. I., Modeling and analysis of the gateway node in body sensor networks (2012)
727 Костов, И. Й., ДЕСИСЛАВ БЕЛЕВ., НАДЯ СПАСОВА., ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕВЕРСИВНИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛИТЕ (2009)
728 Костов, И. Й., Кирилов К., Цветкова Ж., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ МАГНИТЕН ПОТОК В АСИНХРОННИ СКАЛАРНО УПРАВЛЯВАНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2009)
729 Kakanakov, N. R., Shopov, M. P., Using GNU/Linux Tools for Creating ARM9-based Embedded Applications (2012)
730 Костов, И. Й., Кирилов К., Цветков Ж., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА НАМИРАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЗАМЕСТВАЩАТА СХЕМА НА АСИНХРОНEН ДВИГАТЕЛ (2009)
731 Костов, И. Й., Спиров Д., АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗАХРАНВАНЕТО В ЧЕСТОТНИ АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2011)
732 Костов, И. Й., Кутрянски, К. П., Сувариев В., МОДЕЛИРАНЕ НА РЕГЕНЕРАТИВНО СПИРАНЕ В АСИНХРОННИ ЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2009)
733 Kostov, I. J., Rangelova, V. J., POWER FACTOR DETERMINATION OF INDUCTION MOTOR FREQUENCY CONTROLLED DRIVES (2010)
734 Костов, И. Й., Запрянов Г., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА АСИНХРОННА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАСКАДА В РЕЖИМ НА МДЗ (2009)
735 Kostov, I. J., Spasov, V. K., Rangelova, V. J., APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF INDUCTION MOTORS (2009)
736 Спасов, В. К., Костов, И. Й., Шишкова С., Сравнителен анализ на методите за изчисляване на сила в 2d МКЕ (2005)
737 Мишков, Р. Л., Костов, И. Й., Nonlinear state space models of the generalized induction electromechanical converter based on a stationary coordinate frame (2005)
738 Киров, В. И., Янакиев О. Б., Неделчев, К. И., Методика за идентификация на състоянието на кормилни уредби с хидравлично усилване тип зъбна рейка (2012)
739 Полихронов, Г. Т., Неделчев, К. И., Кралов, И. М., Геометричен синтез на местоположението на допълнителната маса върху тънкостенна плоча с цел изменение на определени собствени честоти при различни гранични условия (2012)
740 Неделчев, К. И., Полихронов, Г. Т., Кралов, И. М., Синтез на масовите и инерционните параметри на допълнителна маса с цел максимално изменение на определени собствени честоти на тънкостенни плочи (2008)
741 Неделчев, К. И., Изследване влиянието на системите за активно регулиране на скоростта на автомобилите върху пропускателната способност на светофарна уредба (2010)
742 Костов, И. Й., Мишков, Р. Л., ОПТИМИЗАЦИЯ НА КЛАС АСИНХРОННИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ И ФАКТОР НА МОЩНОСТТА (2006)
743 Костов, И. Й., Мишков, Р. Л., ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУВХОДОВА НЕЛИНЕЙНА СИСТЕМА (2008)
744 Неделчев, К. И., Mетоди и средства за повишаване на средната скорост на движение на транспортните средства (2009)
745 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., K. Gesheva., G. Bodurov., I. Cholakova., Deposition of Transparent Electrodes for the Future Generation of Flexible Displays (2012)
746 Aleksandrova, M. P., A. Ozturk., Capacitive MEMS Compression Sensor for Touchscreen Display Applications (2012)
747 Aleksandrova, M. P., G. Kolev., I. Cholakova., G. Bodurov., Photolithography versus lift off process for pattering of sputtered indium tin oxide for flexible displays (2012)
748 Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., G. M. Dobrikov., Thermally activated current for defect analysis in electroluminescent devices based on new synthesized low-molecular weight compound (2012)
749 G. Kolev., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Denishev, K. H., P. Truhchev., Piezoelectric MEMS Stress Sensor with Thin Lead Zirconate Titanate (PZT) Layer (2012)
750 Aleksandrova, M. P., Influence of the Operating Temperature on the Organic Flexible Display’s Performance for Mobile Applications (2012)