Оригинал (Original)
Автори: Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Вълчева,Ц.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ВАГОНИТЕ
Ключови думи: вагон, якостен анализ, изпитване, допустими напрежения

Абстракт: Направен е анализ на нормативните документи, третиращи въпросите за критериите за оценка на якостта при теоретични и експериментални изследвания; формулирани са проблемите и е предложена методика за оценка на якостта по критерия допустими напрежения. Методиката е подходяща за прилагане при теоретични изследвания, използващи съвременни числени методи. Представени са резултати от прилагането й за анализ на носещата конструкция на конкретен вагон. Изчисленията са направени по метода на крайните елементи. Използван е програмният продукт SolidWorks.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 273-278, 2010, България, Созопол
  Autors: SLAVCHEV, S. S., STOILOV, V. M., VALCHEVA,Ts.
  Title: Methodology for assessment of the stresses and displacements of wagons under static load
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 273-278, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум