Оригинал (Original)
Автори: Гешев, Д. Н., Черногоров,Б., Дончев,Т., Ирманов,Т., Калчев,Б., Клинчарски,О.
Заглавие: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА ЗА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОБТИЧАНЕТО В АЕРОДНАМИЧНА ТРЪБА ЗА МАЛКИ СКОРОСТИ ПО МЕТОДА НА ДИМНИТЕ СТРУЙКИ
Ключови думи: аеродинамика, визуализация на поток, аеродинамична тръба, димни струйки

Абстракт: Настоящият доклад дава описание на извършената работа по проект към катедра „Въздушен транспорт” за визуализиране обтичането на крило и крилен профил от димни струйки.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 32-35, 2009, България, Созопол
  Autors: GESHEV, D. N., CHERNOGOROV,B., DONCHEV,T., IRMANOV,T., KALCHEV,B., KLINCHARSKY,O.
  Title: EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR FLOW VISUALIZATION IN A LOW-SPEED WIND TUNNEL USING THE SMOKE FILAMENTS METHOD
  Keywords: aerodynamics, flow visualization, wind tunnel, smoke filaments

  Abstract: The present report describes the work done at the time being on a project associated with Department of Aeronautics – “VISUALIZATION IN A LOW-SPEED WIND TUNNEL USING THE SMOKE FILA-MENTS”.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 32-35, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум