Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х.
Заглавие: БАЛАНС НА ЕНЕРГИЯТА ПРИ ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА
Ключови думи: хибридни возила, баланс на енергията

Абстракт: Настоящият доклад е посветен на разпределението на енергийните потоци при различните режими на работа на хибридните возила. Изведени са уравненията на енергийния баланс за тези случаи. Анализиран е делът на кинетичната енергия, която се съхранява в режим на регенеративно спиране.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 230-233, 2010, България, Созопол
  Autors: VELKOV, K. H.
  Title: ENERGY BALANCE IN THE HYBRID RAILWAY VEHICLES
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 230-233, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум