Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Велков,К.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ОБЛАСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕНЕРГОАКУМУЛАТОРИ ПРИ ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА
Ключови думи: енергоакумулатори, хибридни возила

Абстракт: В настоящия доклад е извършен преглед на основните видове енергоакумулатори, използвани във возилата с хибридно задвижване. Пояснени са областите на приложение на отделните видове, както и основните им предимства и недостатъци.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 238-241, 2010, България, Созопол
  Autors: VELKOV, K. H., VELKOV,K.
  Title: ANALYSIS OF THE DIFFERENT ENERGY STORAGES USAGE’ AREAS IN THE HYBRID RAILWAY VEHICLES
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 238-241, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум