Оригинал (Original)
Автори: Синапов, П. В., Полихронов, Г. Т., Дунчев, Г. К., Кралов, И. М., Неделчев, К. И.
Заглавие: САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ В СИСТЕМИ С МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ ФРИКЦИОННИ ДВОЙКИ
Ключови думи: Фрикционни трептения, самовъзбуждане, коефициент на триене

Абстракт: В работата се изследват нестационарни фрикционни трептения, възникващи при потегляне на транспортно средство, с металокерамични фрикционни двойки в съединителя. Направен е анализ на честотите и амплитудите, с които възникват фрикционните трептения и са предложени методи за гасенето им.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 193-196, 2010, България, Созопол
  Autors: SINAPOV, P. V., POLIHRONOV, G. T., DUNTCHEV, G. K., KRALOV, I. M., NEDELTCHEV, K. I.
  Title: SELF-EXCITED VIBRATIONS IN SYSTEMS HAVING METAL-CERAMIC FRICTION PAIRS
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 193-196, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум