Оригинал (Original)
Автори: Киров, В. И., Янакиев,О.
Заглавие: ОТКАЗИ И РЕМОНТ НА КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ
Ключови думи: откази, неизправности, кормилен механизъм с хидравлично усилване

Абстракт: В доклада е описан принципа на действие на хидравлична кормилна система с транслационна предавка – тип „червяк – зъбна рейка”. Представени са основните откази и неизправности на кормилен механизъм с хидравлично усилване, онагледени със снимков матриал. Разгледани са начините за възстановяване на работоспособността на системата.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 119-122, 2010, България, Созопол
  Autors: KIROV, V. I., YANAKIEV,O.
  Title: FAILURES AND REPAIRING OF POWER STEERING SYSTEM
  Keywords: refusals, faults, steering gear with hydraulic amplification

  Abstract: The report describes the principle of operation of the hydraulic steering system with translational transmission - type "worm - rack". Presented are the main faults and failures of steering gear with hydraulic amplification, illustrated with photographs matrial. Discussed are ways to recovery efficiency of the system.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 119-122, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум